ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมนา “การมีส่วนร่วมในการจัดการบริหารที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม”

เวลา10.00 น วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นายสิงหภณ ดีนาง (ทนายกี้) ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ส.ส.จังหวัดขอนแก่น เขต 6 เป็นประธานเปิดโครงการสัมนา “การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม” มีนางสาว ปาลิตา คงแสงทอง วิทยากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน เนื่องจากจังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่ ที่พบปัญหาด้านที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหลายรูปแบบ โดยปัญหาด้านที่ดินที่พบ ได้แก่ ปัญหารการออกโฉนที่ดิน หรือ ปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างราษฎรในพื้นที่กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากความไม่สมดุลระหว่างความต้องการของประชาชนกับการบริหารจัดการของหน่วนงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจากความไม่สมดุลระหว่างความต้องการของประชาชนกับการบริหารจัดการของหน่วนงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการขยายตัวของชุมชนมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ททำให้มีการใช้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างฟุ่มเฟือย ขาดการวางแผนในการบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐระดับนโยบายระดับปฎิบัติและภาคประชาชนตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทและหน้าที่ร่วมกันในการบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ทั้งนี้ นายสามารถ เพชรปิ่นเมือง นายอำเภอภูผาม่าน ได้กล่าวต้อนรับ นางสุภาวดี ระโยธี ปฎิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น นายปัญญา ประทุมวัลย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ นายเสน่ห์ โคตา ผอ.รร.บ้านทรัพย์สมบูรณ์ นางกฤษณา วันทอง สอบจ.ขอนแก่น เขต 3 อ.ชุมแพ นายสุภาพ ทานะแสนนายก อบต.ห้วยม่วง นางอำนวย หงษ์ชุมแพ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ พร้อมด้วยชาวตำบลห้วยม่วงกว่า 300 คน เข้าร่วมสมนาในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.