“การพบปะกันของลูกหลานเยาวชนอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ราชอาณาจักรภูฏาน และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ถือเป็นเรื่องสร้างสรรค์อย่างยิ่งที่จัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผมมองทั้งในระดับประเทศ คือ ความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีที่มีต่อกัน ไม่มีประเทศใดสามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ในโลก ไม่มีประเทศไหนสามารถหลงลืมสถานะความเป็นสมาชิกประเทศของประชาคมโลก ไม่สามารถเหิมเกริมหรือสำคัญตนเหนือชาติอื่นใดในโลก หากแต่ต้องมีน้ำใจไมตรีจิต ไม่ใช่ทำตนเป็นบุคคลพิเศษ แต่ต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีความเป็นสุภาพชนตามอัตลักษณ์ของชนชาติเอเชีย มีความรอบรู้และมีความสามารถในการสื่อสารสมาคมกับเพื่อนต่างประเทศด้วยการใช้ภาษาที่ไพเราะ เช่นในการพบปะระหว่างกันในคราวนี้ ที่ลูกหลานเยาวชน ‘อาเซียนบวกสอง’ ถือว่าได้ทำหน้าที่เป็นเสมือนทูตพิเศษ เป็นหน้าเป็นตา เป็นเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติและประชาชน


ส่วนในอีกระดับหนึ่ง คือ ความรักความผูกพันระหว่างลูกหลานเยาวชนจากทั้ง 12 ประเทศที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันช่วงหนึ่งในประเทศไทย เดินทางร่วมกันไปในหลายจังหวัด ศึกษาโครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ และร่วมกันเรียนรู้ในพระราชปรัชญาคำสอนเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผมใคร่ขอให้ลูกหลานเยาวชนทุกคนจากทุกชาติจงมีความรักสมัครสมาน มีทัศนคติอันดีมีไมตรีต่อกัน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่กันและสังคม มีสัมพันธไมตรีอันเป็นที่น่าชื่นชมระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของเราผู้ล้วนเป็นมิตรประเทศและภูมิภาค สัมพันธภาพจะไม่จบลงพร้อมกับการปิดการประชุมในครั้งนี้ที่กรุงเทพฯ อย่างแน่นอน”
/สุนทรพจน์แปลจากภาษาอังกฤษ (English-Thai Language Official Translation)
โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
ณ โรงแรมมณเฑียร
กรุงเทพฯ 23 ม.ค. 62

เมื่อบ่ายวันนี้ (23 ม.ค. 62) เวลา 15.00 นาฬิกา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี เชิญ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการและกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง ‘เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท’ (รุ่นที่ 3) และมอบประกาศนียบัตรให้แก่คณะเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ ราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ เขตบางรัก

วารสารพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.