ขอนแก่น – SCGP ตอบโจทย์ลูกค้าบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลในทุกมิติ

บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ใน SCGPนำโดย นายอภิชาติ เชี่ยววานิช ผู้จัดการส่วนพลังงาน และนายรังสรรค์ รักษา ผู้จัดการส่วนบริหาร เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมความก้าวหน้าของโรงงานซึ่งเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของ SCGP พร้อมกับแนะนำนวัตกรรมสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภค และการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนตามกรอบ ESG เพื่อสร้างสมดุลในทุกมิติ

บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ใน SCGP ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นฐานการผลิตสายธุรกิจเยื่อและกระดาษที่สำคัญของ SCGPในการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงฐานการผลิตและมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้บริโภคและเมกะเทรนด์ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงการผลิตสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค

ฟินิคซฯ ดำเนินงานร่วมกับ บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ใน SCGP ในการนำเสนอโซลูชันครบวงจรเกี่ยวกับไม้ยูคาลิปตัส เริ่มตั้งแต่กระบวนการพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพาะปลูก จำหน่ายกล้าไม้ ให้คำแนะนำในการปลูกจนถึงการซื้อไม้คืนจากเกษตรกร เพื่อนำมาผลิตเยื่อจากไม้ยูคาลิปตัส และเป็นฐานการผลิตเยื่อและกระดาษพิมพ์เขียนและกระดาษถ่ายเอกสารคุณภาพ ที่สามารถตอบสนองความต้องการและการใช้งานที่แตกต่างกันของผู้บริโภค โดยมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายตามการใช้งานที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น กระดาษไอเดีย เวิร์ค by SCGP และไอเดีย แมกซ์by SCGP

นอกจากนี้ ฟินิคซฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่ม โดยเดินหน้าผลิตDissolving Pulpจากไม้ยูคาลิปตัสป่าปลูก เพื่อผลิตเส้นใยเรยอนสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่มีคุณสมบัติเบาสบาย ดูดซับความชื้น ระบายอากาศและความร้อนได้ดี และดูแลรักษาง่าย โดยการผลิต Dissolving Pulp เป็นการใช้ประโยชน์จากยูคาลิปตัสให้เกิดคุณค่าสูงสุด ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าประเภทเยื่อ ในขณะเดียวกัน ได้มีการนำเยื่อกระดาษมาเพิ่มมูลค่าด้วยการพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารภายใต้แบรนด์ “เฟสท์ by SCGP”ที่มีกระบวนการผลิตได้มาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และพร้อมให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการร่วมกันวิจัย พัฒนา เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้ร่วมกับ Reo’s Deli (รีโอส์ เดลิ) พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ถาดอาหารแช่เย็นพร้อมทาน (Fest Redi Pak) Fest by SCGPที่ช่วยรักษาความสดและรสชาติของอาหาร สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้เลยโดยไม่ต้องถอดปลอกออกเก็บความร้อนได้ดี จึงช่วยลดเวลาและประหยัดพลังงานที่ใช้ในการอุ่นอาหารลง

ฟินิคซฯ มุ่งดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิดESG4 Plus เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนได้แก่ ในด้านมุ่งNet Zeroฟินิคซฯ มีการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการใช้พลังงาน การเพิ่มสัดส่วนเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น เปลือกไม้ ตาไม้ และการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทางเลือกต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของ SCGP ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593 และร่วมกับชุมชนในการปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยในปี 2564-2566 ฟินิคซฯ ปลูกต้นไม้ให้กับชุมชนไปแล้วรวมกว่า 44,000 ต้น และสร้างฝายชะลอน้ำ 214 ฝาย

สำหรับในด้านGo Greenฟินิคซฯ ได้เพิ่มการลงทุน ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดำเนินงานในด้านการลดมลภาวะกลิ่นฝุ่น และการใช้น้ำอย่างเหมาะสม และร่วมรณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านกิจกรรม“พากระดาษกลับบ้าน” ในการนำกระดาษเหลือใช้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากถึง 21ตันในระยะเวลา 3 ปี

ในด้านLean เหลื่อมล้ำ ฟินิคซฯ ได้ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนรอบโรงงาน เช่น การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 22 กลุ่มเป็นรายได้กว่า 7 ล้านบาทรวมถึงการสนับสนุนสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

และในด้าน ย้ำร่วมมือ ฟินิคซฯ ได้ร่วมกับชุมชนตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ในการสร้างชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ เพื่อเป็นต้นแบบชุมชนที่มีการจัดการขยะ อีกทั้งยังร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัด หน่วยงานราชการในพื้นที่ รวมทั้งพนักงานจัดกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับชมรมอีสปอร์ต และภาคเอกชน จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต อัพสกิลเพลย์ สู่มืออาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับชมรมอีสปอร์ต และภาคเอกชน จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต อัพสกิลเพลย์ สู่มืออาชีพ

ที่ห้องประชุมจำปีหลวง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อหาตัวแทนนักกีฬาไปแข่งขันในระดับอาชีพ ภายใต้ความร่วมกับชมรมอีสปอร์ตมหาสารคาม และภาคเอกชน ซึ่งกีฬา E-Sports เป็นกีฬาที่คนรุ่นใหม่นิยม อย่างเกมส์ ROV ที่ต้องมีการวางแผน แบ่งการทำงานเป็นทีม เพื่อให้สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ ซึ่งเกมเหล่านี้สามารถสร้างอาชีพ สร้างเงิน ทำให้ผู้เล่นมมีรายได้จริง ซึ่งผู้เล่นจะได้ทักษะการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตได้

นายณวัฒน์ นันทะเสน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กล่าวว่า การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีนักกีฬาสมัครเข้ามาจนเต็มจำนวน 32 ทีม ซึ่งกีฬาอีสปอร์ต หลายคนอาจมองว่า เป็นการเล่นเกมส์ กลายเป็นเด็กติดเกมส์ ก็อยากเป็นความคิดใหม่ เพราะหากเด็กเล่นเกมส์อยู่ในกรอบที่เหมาะสม อยู่ในลู่ทางที่ควรจะเป็น ก็สามารถสร้างอาชีพต่อไปได้ในอนาคต ให้เด็ก ๆ ได้ทำในสิ่งตนรัก เป็นมืออาชีพได้เช่นกัน ผู้เล่นอาจเป็นไปได้ทั้ง เกมเมอร์ เป็นนักพากย์เกมส์ ซึ่งมีหลาย ๆ ส่วนที่ประกอบอยู่ในธุรกิจอีสปอร์ต

ในปัจจุบันคนที่เป็นนักเล่นเกมส์ที่ยังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬายังมีอยู่อีกมาก ที่ยังไม่เปิดเผยตัวตน ก็อยากจะให้ไปลงทะเบียนกัน เพื่อที่จะได้มีการส่งเสริมให้ทุกคนได้ร่วมเข้าแข่งขันตามกระบวนการ และส่งเสริมหรือสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ต่อไป อ.จุฬาลักษณ์ พนาลิกุล อาจารย์โรงเรียนพยัคฆภูมิพิทยาคาร เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้คัดเลือกเด็กที่มีควานใจโดยมีการตั้งทีม ซึ่งครูก็ต้องมีการปรับตัว เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับเด็ก ๆ อย่างเกมส์ ROV ที่ใช้ในการแข่งขัน เด็กก็จะได้ในเรื่องของทักษะ การทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกับคนอื่น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งถือเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่ง หากเด็กเราสามารถคว้าชัยชนะมาได้ ก็จะไดรับเกียรติบัตร เพื่อที่จะมาทำพอร์ตโฟลิโอ ในการสมัครเรียนต่อ

โดยในเกมส์ ต้องมีการวางแผน การแบ่งงานกันว่าใครทำอะไร จะเล่นในตำแหน่งไหน ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีผู้ปกครองที่ไม่เห็นด้วย ไม่เข้าใจว่าเรากำลังทำอะไร แต่เมื่ออธิบายแล้วส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจ ว่าสิ่งที่เด็กทำเป็นอย่างไร ส่วนตัวมองว่าการเล่นเกมส์ ก็จะได้รู้จักการแบ่งเวลา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดีกว่าการไปเล่นพนันออนไลน์ ด้านนางสาวลลิตา สะพานหล้า นักเรียนชั้น ม.6 เล่าว่า การที่ได้มาแข่งขัน อีสปอร์ต ก็เป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีม ได้ความสนุก เริ่มเล่นมาแต่ประถมปีที่ 6 ตนอนนี้ตนเรียน ม.6 แล้ว ซึ่งเมื่อก่อนก็เลยตลอดเวลา เพราะยังเด็ก ทำให้ยังไม่รู้จักการแบ่งเวลา แต่ตอนนี้โตขึ้นแล้ว ก็รู้จักการแบ่งเวลาว่าเวลาไหนเล่นได้ เวลาไหนต้องทำการบ้าน อ่านหนังสือ ซึ่งเกมส์นี้ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน ส่วนตัวเล่นเพื่อความสนุก ไม่ได้หวังว่าจะต้องได้รางวัล หรือจะต้องเป็นนักกีฬา เล่นเพื่อคลายเครียด และเพื่อสร้างความสามัคคี ในกลุ่มเพื่อน สำหรับผลการแข่งขัน True 5G E-sport Young Master Tournament 2023 สนามจังหวัดมหาสารคาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกล้วยหอมหัวไข่ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมเดินมาตั้งไกลพึ่งรู้ว่าเดินมาส่ง และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมไก่กุ๊ก ๆ

ที่มา : https://www.esandailyonline.com/

ขอนแก่น (ชมคลิป) “VOLVO” ตั้งเป้าหมายจำหน่ายแต่เพียงรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ในปี 2025

วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 50 ปีการดำเนินงานในประเทศไทย ประกาศเป้าหมายในการจำหน่ายแต่เพียงรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบในปี 2025 สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่มาพร้อมพลังและความคล่องตัวในทุกการขับกับ Volvo C40 และ XC40 Recharge Pure Electric “Single Motor”

ที่โชว์รูม วอลโว่ ธนาสิทธิ์ ขอนแก่น ถนนเลี่ยงเมือง ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) นำโดย มิสเตอร์ คริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ นายภัทรพงษ์ อชะปาละศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และนางสาวอัจฉริยา คุณพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น แลกเปลี่ยนแผนธุรกิจเป้าหมายจำหน่ายแต่เพียงรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบในปี 2025 พร้อมชูศักยภาพตลาดไทยซึ่งเป็นผู้นำในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียม ด้วยยอดขายที่โตขึ้นถึง 71% ในปี 2022 ตอบรับความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมใช้รถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

นายอวิรุทธิ์ พงษ์สง่างาน กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนาสิทธิ์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์วอลโว่ในจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน กล่าวว่า แม้จะมีข้อจำกัดด้านการผลิตเนื่องมาจากการขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ในปีที่ผ่านมา แต่รถยนต์วอลโว่ยังคงได้รับกระแสตอบรับที่ดีในประเทศไทย ด้วยยอดขายรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบทั้งในรุ่น C40 Recharge Pure Electric และ XC40Recharge Pure Electric ที่เติบโตขึ้นถึง 190 % ในปี 2022 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่มากกว่าหนึ่งในสามของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตระกูล Recharge Plug-in Hybrid ก็ยังคงได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยเป็นอย่างดี ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้น 24% ซึ่งคิดเป็น 64.8% ของยอดขายทั้งหมดของบริษัท โดยรุ่นที่ขายดีที่สุด ได้แก่รุ่น XC60 Recharge Ultimate T8 Plug-in Hybrid (22.7% ของยอดขาย), XC40 Recharge Pure Electric (22.2%), XC40 Recharge Ultimate T5 Plug-in Hybrid (14.7%), C40Recharge Pure Electric (13%) และ V60 Recharge Ultimate T8 Plug-in Hybrid (9.1%) และเพื่อตอกย้ำถึงความสำเร็จในการดำเนินงานของบริษัทวอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้เผยแผนการจัดจำหน่ายเฉพาะรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบในประเทศไทยในปี 2025 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของ Volvo Car Corporation ถึง 5 ปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ประกาศความพร้อมในการจำหน่ายรถไฟฟ้า Volvo C40 และ XC40 Recharge Pure Electric รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD) อย่างเป็นทางการในประเทศ ตอบโจทย์ความต้องการด้านระยะทางที่สามารถขับได้ไกลขึ้นแต่ยังคงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและสมรรถนะในการขับตามเอกลักษณ์ของรถวอลโว่ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เปิดตัว Volvo C40 และ XC40Recharge Pure Electric “Single Motor” ครั้งแรกในรอบ 25 ปีที่วอลโว่ คาร์ ประเทศไทยจำหน่ายรถในรุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง โดย Volvo C40 Recharge Pure Electric – Single Motor และ Volvo XC40 Recharge Pure Electric – Single Motor ให้ระยะทางการขับที่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงพละกำลังและสมรรถนะของตัวรถผ่านมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวที่ขับเคลื่อนเพลาล้อหลัง

บึงกาฬ (ชมคลิป) โครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 “บึงกาฬเซฟตี้โซน”

วันที่ 5 เม.ย.65 เวลา 15.00 น.โดยการอำนวยการของ พล.ต.ต.ธรรมจักร คงมงคล ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ มอบหมายให้ พ.ต.อ.วิชยานนท์ นิติกุล ผกก.สภ.เมืองบึงกาฬ พ.ต.ท.สวาท จันทาคำ รอง ผกก.ป.ฯ , ร.ต.ต.สุมิตร ชมภูบุตรรอง สว.(ป.)สภ.เมืองบึงกาฬ , พร้อมด้วย ว.30 สภ.เมืองบึงกาฬได้ดำเนินการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 “บึงกาฬเซฟตี้โซน” ผู้ประกอบการ ร้านค้า บริเวณริมโขงถนนข้าวเม่า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ที่มา : https://www.esandailyonline.com/

ทดสอบสำเร็จ “หุ่นยนต์ช่วยเหลือมนุษย์” ของ Toyota

560000007126002

หุ่น HSR สามารถนำน้ำมาเสิร์ฟให้ผู้พิการได้

                         หุ่นยนต์ช่วยเหลือมนุษย์หรือ Human Support Robot (HSR) ของโตโยต้า (Toyota) ประสบความสำเร็จงดงามในการทดสอบภารกิจกับอดีตทหารสหรัฐฯที่พิการเพราะสงครามในอัฟกานิสถาน ถือเป็นอีกหลักไมล์ความสำเร็จที่สะท้อนว่าหุ่นยนต์กำลังมีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นไปอีก

                         โตโยต้าคือผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น แต่บริษัทเริ่มนำเทคโนโลยีการเคลื่อนที่ของรถมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ระยะหนึ่งแล้ว โดยหุ่นยนต์ Human Support Robot (HSR) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับครอบครัวหรือ Partner Robot Family ซึ่งการทดสอบที่เกิดขึ้นนี้เป็นการทดสอบครั้งแรกที่บ้านของโรมูโล คามาร์โก (Romulo Camargo) เหยื่อสงครามผู้พิการตั้งแต่คอลงไป

                         หุ่น HSR มีจุดเด่นที่การออกแบบให้ใช้พลังงานต่ำ เคลื่อนที่ช้าแต่มั่นคงเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สามารถเดินหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวาง หยิบจับสิ่งของได้ หากไม่ได้เปิดใช้งาน หุ่นยนต์จะพับเก็บแขนลงในลำตัวอย่างเรียบร้อย

560000007126003

การทดสอบนี้ของหุ่น HSR เป็นการทดสอบครั้งแรกที่บ้านของโรมูโล คามาร์โก (Romulo Camargo) เหยื่อสงครามผู้พิการตั้งแต่คอลงไป 

                         การทดสอบพบว่า หุ่น HSR สามารถช่วยเหลือผู้พิการ 100% ให้ทำกิจวัตรประจำวันได้ดี หุ่น HSR สามารถเปิดประตู และนำน้ำมาเสิร์ฟให้ผู้พิการได้ โดยที่ประตูและขวดน้ำจะต้องติดตั้งสัญลักษณ์พิเศษเพื่อให้หุ่นสามารถทราบตำแหน่งของตัวเอง

                         สำหรับโครงการพัฒนาหุ่นยนต์ HSR นั้นเริ่มตั้งแต่ปี 2007 ซึ่งเป็นช่วงที่โตโยต้าเปิดตัวโครงการ Robot Partner บนเป้าหมายพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถช่วยเหลือให้ทุกคนในครอบครัวทำกิจวัตรประจำวันได้ง่ายขึ้น โดยจะครอบคลุมงานใหญ่อย่างการเป็นพาหนะให้ผู้ใช้ งานสร้างความบันเทิงอย่างการเล่นไวโอลิน รวมถึงงานช้างอย่างการเป็นตัวแทนมนุษย์ไปสำรวจดวงจันทร์

World media & Technology ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกของเอเชีย

เครือข่ายผู้ให้บริการไฮเทคโนโลยีอย่างบริษัท World media & Technology ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกของเอเชียเมื่อ 4
เดือนก่อนหน้านี้ เป็นที่จับตามองของทุกๆธุรกิจในประเทศไทยและเอเชียเป็นอย่างมากเนื่องจากประธานบริษัทอย่างคุณฟาบิโอ้ ผู้คิดค้นทัชสกรีนและ
ระบบVoIPคนแรกของโลกได้เปิดโอกาสให้คนไืทยทุกคนได้เป็นเจ้าของร่วมกันด้วยการลงทุนเพียงครั้งเดียว 40,000 บาท และได้ใช้สิทธิจากการ
ผ่อนมือถือ1ปี เป็นมือถือรุ่นเดียวในโลกที่มี 2 หน้าจอ และใช้โทรใช้เนตไม่จำกัดโดยไม่เสียค่าบริการรายเดือนด้วยเทคโนโลยีใหม่อย่าง mCell
5Ghz

S__14983218

S__14983219