ขอนแก่น รมต.สุทิน พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกองทัพบก มทบ. 23 ค่ายศรีพัชรินทร

This article is sponsored by eastwatches.me,the most trustworthy replica watch buying website in the US and UK https://eastwatches.me, they sell high quality Rolex, Breitling, Omega and other replica watches.

Buy 1:1 quality replica watches at perfectwatches1.sr.Get the perfect replica rolex, tag heuer, omega, breitling, hublot replica watches for you while enjoying discounted prices and free shipping.

Choose from the many 1:1 fake Audemars Piguet watches for sale in our collection and find the one that suits you best!

ขอนแก่น รมต.สุทิน พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกองทัพบก มทบ. 23 ค่ายศรีพัชรินทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 7 เมษายน 2567 นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางตรวจเยี่ยม มณฑลทหารบกที่ 23 โดยมีพลตรี กิตติพงษ์ เนื่องชมพู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23, นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ โดยเริ่มตั้งแต่ การสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ, รับฟังการบรรยายสรุปการบำบัดผู้ติดยาเสพติดของ โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 23

พันเอก จตุพงษ์ พลเสน ผู้บังคับกองพันมณฑลทหารบกที่ 23 บรรยายสรุป และนำตรวจเยี่ยม สำหรับสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น เดิมเป็น ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในระบบบังคับบำบัดเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็น สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสังกัดกระทรวงกลาโหม

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) 1.หยุดเสพยาเสพติด  2.มีสมรรถภาพร่างกายดี แข็งแรง 3.มีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 4.รู้จักนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข  5.มีทักษะด้านวิชาชีพ สามารถเลือกประกอบสัมมาอาชีพได้ และรู้จักปรับตัวได้อย่างเหมาะสม กับสภาพแวดล้อมและโอกาส ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยใช้อาคารสถานที่โรงนอน ขนาด 60 คน มีห้องน้ำ 2 อาคาร ห้องส้วม 18 ห้อง มีห้องอบรม โรงรับประทานอาหาร – การดำเนินการ ในส่วนการฝึก ประกอบไปด้วย หัวหน้าแผนกฟื้นฟู ฯ จำนวน 1 นาย รองหัวหน้าแผนกฟื้นฟู ฯ 1 นาย ผู้ช่วยแผนกฟื้นฟู ฯ 1 นาย เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 นาย และ ครูฝึก จำนวน 11 นาย รวมทั้งสิ้น 19 นาย มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร เข้ามาตรวจสุขภาพและเวชป้องกันให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟู สัปดาห์ละ 2 ครั้ง มีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เข้ามาอบรมให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ สัปดาห์ละ 5 วัน

ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รุ่นที่ 1/67 จำนวน 30 ราย จาก จังหวัดขอนแก่น 13 ราย จังหวัดกาฬสินธ์ 8 ราย จังหวัดมหาสารคาม 5 ราย และจังหวัดร้อยเอ็ด 4 ราย – การปฏิบัติที่ผ่านมา เริ่มรับตัวผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ รุ่นที่ 1/67 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับตัว ให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้มีการปรับตัวในห้วงแรกที่เข้ามายังสถานฟื้นฟูฯ ปฏิบัติตามตารางการบำบัด มีการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าเพื่อให้มีระเบียนวินัย อบรมความรู้ผลกระทบด้านยาเสพติด จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ จัดพิธีปิดและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 และเมื่อ 31 มีนาคม 2567 ได้ปล่อยตัวผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่มีความประพฤติดีกลับภูมิลำเนาก่อนกำหนด จำนวน 17 ราย ปัจจุบัน คงเหลือปล่อยตามกำหนด 120 วัน ในวันที่ 10 เมษายน 2567 จำนวน 13 ราย

บึงกาฬ-สจ.และคณะบริหารอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมงานบุญ อุทิศส่วนกุศล หมู่บ้านสมัยสำราญ ต.โป่งเปื่อย อ.เมือง จ.บึงกาฬ

บึงงกาฬ-สจ.และคณะบริหารอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้าน!!ร่วมงานบุญ อุทิศส่วนกุศล นาย สุบินโพธิสีสม หมู่บ้านสมัยสำราญ ต.โป่งเปื่อย อ.เมือง จ.บึงกาฬ

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 20.30 น. นายพิชัย พรมมา สมาชิกสภาจังหวัดบึงกาฬ เขต 3 ประธานกล่าวเปิดงานแสดงวงดนตรี ลูกทุ่ง หมอลำ เสรีซาวด์ มีนายถิรเดช ไชยโภค สมาชิกสภาจังหวัดบึงกาฬ เขต2, นายสมเดช ศรีนนตรี นายกอบต.โป่งเปื่อย, รองนายกอบต, นายศุภสิน ประสงค์เศรษฐ์ กำนันตำบลโป่งเปื้อย,นายจิรวัฒน์ พลเยี่ยม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 พร้อมสมาชิกอบต.ตำบลโป่งเปื่อย ร่วมพิธีเปิด ในงานบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่นายสุบิน โพธิสีสน และ นายอรุณชัย โพธิสีสม ผู้ล่วงลับ โดยมีเจ้าภาพ คุณพ่อชาลี โพธิสีสม, คุแม่ทองรินทร์ โพธิสีสม, แม่ดาวลอย โพธิสีสม, นายสมคิด-นางแสงเพ็ญ โพธิสีสม พร้อมญาติพี่น้อง ได้มีจิตกุศลทำบุญอุทิศส่วนกุศลตามประเพณี เพื่อส่งบุญกุศลถึงนายสุบิน โพธิสีสม และ นายอรุณชัย โพธิสีสม ผู้ล่วงลับ จงได้รับบุญกุศลที่ญาติได้บำเพ็ญกุศลนี้เทอญ


การนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ,ตำรวจอาสา ชุดชรบ.ประจำหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงาน และเวลา 21.00 วงดนตรีลูกทุ่ง หมอลำร่วมสร้างสีสัน สร้างความสนุกสนาน ให้กับพี่น้อง หมู่บ้านสมัยสำราญ และหมู่บ้านใกล้เคียง

กิจกรรมของ สส.สิงหภณ ดีนาง(ทนายกี้)วันที่ 15-16 ตุลาคม 2566

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2566กิจกรรมของ สส.สิงหภณ ดีนาง(ทนายกี้)

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมชาวไร่อ้อย จ.ชัยภูมิ โดยมี พณฯ
ไชยยา พรมมา รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม

ตรวจสอบสภาพชำรุดของสะพานข้ามลำน้ำเชิญ บ้านโนนลาน ต.โนนสะอาด ตามที่ได้รับ
การร้องเรียน


3.ร่วมประชุมสัญจร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.โนนสะอาแ และรับทราบปัญหาจากผู้นำชุมชน
เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานงานฌาปนกิจศพบ้านห้วยอีเปาะ ต.นาหนองทุ่มและงานศพบ้านจอมศรี
ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ ครับ

สส.สิงหภณ ดีนาง(ทนายกี้)ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำ แหน่ง กมธ.ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 สส.สิงหภณ ดีนาง(ทนายกี้)ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำ
แหน่ง กมธ.ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร โดยได้เป็นประธานที่ปรึกษาคณะ กมธ.ที่ดินฯ และวันนี้เป็นวันประชุมคณะกรรมาธิการ ที่ดินฯครั้งแรกครับ

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกล มาขอนแก่นเพื่อขอบคุณคะแนนเสียง

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกล ว่าที่นายกนายกรัฐมนตรีพร้อม ส.ส.ขอนแก่นทั้ง 3 เขตที่ชนะการเลือกตั้งทั้งเขต 1 เขต 2 และเขต 3 ของพรรคก้าวไกล พร้อมคณะ ขึ้นรถแห่รอบเมืองขอนแก่นขอบคุณคะแนนเสียง 358,074 เสียง ของชาวขอนแก่นไว้ใจเลือก ส.ส.พรรคก้าวไกล จนคว้าเก้าอี้ได้ 3 ที่นั่ง กับอีกหนึ่งปาร์ตี้ลิสต์ ท่ามกลางการต้อนรับจากชาวขอนแก่นจำนวนมาก โดยบรรยากาศทันทีที่นายพิธาลงจากรถตู้ที่เดินทางมาจากสนามบิน มาถึงที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเขตเทศบาลนครขอนแก่นก่อนจะขึ้นบนรถขบวนกล่าวขอบคุณชาวขอนแก่นที่เลือกพรรคก้าวไกล นายพิธาก้าวเท้าแตะพื้นถนนก็มีเสียงกรี๊ดของชาวขอนแก่น ทุกเพศทุกวัยที่พร้อมใจกันสวมเสื้อโลโก้พรรคและหมวกสีส้ม ซึ่งเดินทางมารอกันจนแน่นบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อแสดงออกถึงความชื่นชอบและยินดีไปพร้อมพร้อมกันๆ โดยภายหลังที่นายพิทาขึ้นรถกล่าวขอบคุณชาวขอนแก่นและพูดคุยทักทายเสร็จก็เริ่มเคลื่อนขบวนจากจุดเริ่มต้นที่หน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยัง สวนสาธารณะขอนแก่น 200 ปีบึงแก่นนคร

เคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางที่กำหนดมีประชาชนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ คนส่งอาหาร รปภ. พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่สองฝั่งถนนที่ขบวนเคลื่อนต่างหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกบางคนก็เซลล์ฟี่ ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักและชื่นมื่นโดยทุกคนต่างต้อนรับนายพิธาและคณะพรรคก้าวไกล ด้วยความเป็นมิตรและเป็นกันเอง ต่อมานายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ขึ้นเวทีปราศรัยที่สวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนครกล่าวขอบคุณประชาชนชาวขอนแก่นที่มอบความไว้วางใจ เทคะแนนเลือกพรรคก้าวไกล จนได้ ส.ส.แบบแบ่งเขตมากถึง 3 คน และนายพิธา ยังพูดติดตลกว่า เวลาเดินทางไปที่ไหนก็จะขอกินนั่นกินนี่อยู่ตลอด แต่พอมาถึงขอนแก่นก่อนจะขึ้นเวทีปราศรัย ได้กินผัดเผ็ดงูเห่าอย่างอร่อย ทำให้บรรดากองเชียร์ส่งเสียงโห่ร้องและปรบมือด้วยความพอใจ ก่อนที่จะกล่าวขอโทษประชาชนคนไทยและชาวขอนแก่น ที่ใบ้หวย 376 ผิด แต่ยืนยันว่า งวดหน้าวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี มีกระแสเล่าลือเล่าอ้างว่า เลข 376 ออกแน่นอน ถึงแม้การจัดตั้งรับบาล จะมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมีกำลังใจจากประชาชนทั้งประเทศล้นหลาม จึงต้องเดินหน้าทำให้สำเร็จ

สส.ทนายกี้และทีมงานการเมืองออกเดินสายกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชน ทั้ง 238 หมู่บ้าน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, รถยนต์ และ ถนน

วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2566 ท่าน สส.ทนายกี้และทีมงานการเมืองออกเดินสายกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชน ทั้ง 238 หมู่บ้านและพี่น้องที่ออกมาให้กำลังใจ (ภาพบางส่วน) ท่านสส.ทนายกี้ได้กล่าวว่า“กราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น เขต 6 ทั้ง 29,293 คะแนนเสียง ที่ยังคงมอบความรัก ความเมตตาและความไว้วางใจให้ สส.สิงหภณ ดีนาง (ทนายกี้) ผู้สมัคร ส.ส.เขต พรรคเพื่อไทย เบอร์ 5 (ทนายกี้) เสมอมา”พระคุณครั้งนี้กระผมจะไม่มีวันลืม จะขอทำหน้าที่ตอบแทนพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด ให้สมกับที่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจ กราบขอบพระคุณครับ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ รถยนต์

#ทนายกี้#สิงหภณดีนาง

ขอนแก่น – เลือกตั้งล่วงหน้า ประชาชนกว่าสี่หมื่นคนแห่ลงคะแนน เขต อ.เมืองขอนแก่น แน่นขนัดรถติดทั่วเมือง

ผู้สื่อข่าว จ.ขอนแก่น รายงานว่า ตั้งแต่เวลา 08.00 น. วันที่ 7 พ.ค.66 เป็นต้นมา ประชาชนจังหวัดชาวขอนแก่น ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้ง 11 เขตเลือกตั้ง ทั้งหมด 39,101 คน แบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต 27,609 คน ลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนนอกเขต 11,054 คน และลงทะเบียนในเขต 438 คน ซึ่งเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดในขอนแก่น คือ 24,702 คน ต่างเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อลงคะแนนตามสถานที่ที่กำหนด ที่ได้แจ้งความจำนงไว้

โดยมีเขตเลือกตั้งที่ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(ไคซ์), เขตเลือกตั้งที่ 2 หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร, เขตเลือกตั้งที่ 3 หอประชุมอำเภอกระนวน, เขตเลือกตั้งที่ 4 หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง, เขตเลือกตั้งที่ 5 หอประชุมอำเภอภูเวียง, เขตเลือกตั้งที่ 6 หอประชุมอำเภอชุมแพ, เขตเลือกตั้งที่ 7 หอประชุมอำเภอหนองเรือ, เขตเลือกตั้งที่ 8 หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี, เขตเลือกตั้งที่ 9 หอประชุมอำเภอพล, เขตเลือกตั้งที่ 10 หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง และ เขตเลือกตั้งที่ 11 หอประชุมอำเภอบ้านไผ่

ผู้สื่อข่าว จ.ขอนแก่น รายงานบรรยากาศที่เขต อ.เมืองขอนแก่น อีกว่า ตั้งแต่ช่วงเช้า มีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(ไคซ์ : KICE) จำนวนมาก โดยนั่งรถยนต์ปิกอัพ รถยนต์ส่วนตัวออกมาบ้าน ทำให้ภายในศูนย์ประชุมไคซ์มีผู้มากจนแออัดแน่นขนัด ต่อคิวกันยาวเหยียด มีทุกเพศทุกวัย รวมทั้งคนแก่ คนพิการนั่งรถเข็น เดินทางมาร่วมเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้าในครั้งนี้ด้วย ท่ามกลางมีกระแสการเกณฑ์คนมาลงคะแนน และมีหัวคะแนนรวบรวมบัตรประชาชนมากำหนดให้ออกมาใช้สิทธิ์ล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้งจริงในวันที่ 14 พ.ค.66 นี้ด้วย ส่วนที่ถนนมิตรภาพทั้งสองฟากฝั่งหน้าศูนย์ประชุมไคซ์มีรถติดรอเลี้ยวเข้าออกเป็นจำนวนมากหลายกิโลเมตร.

นายไพฑูรย์ พรหมเทศ ขตว.ขอนแก่น

นายสิงหภณ ดีนา ลงพื้นที่เดินพบปะพี่น้องชาวตลาดอาคารพานิชย์ชุมแพ

วันที่ 22-24 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่เดินพบปะพี่น้องชาวตลาดอาคารพานิชย์ชุมแพ
และพูดคุยกับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลชุมแพจำนวน 12 ชุมชน และตำบลชุมแพ จำนวน
8 หมู่บ้าน ครับผลิตโดย นายสิงหภณ ดีนาง366 ม.4 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130จำนวน 1 ชุด วันเวลาตามที่ปรากฏ

ว่าที่ ร.ต.เอกพงษ์ สุธงษา ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเสือคราง ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ บ้านหนองเสือคราง หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย ตั้งแต่เวลา 9.00น.-15.00 น.

  • มีผู้มีสิทธ์ 515 คน
  • มีผู้มาใช้สิทธ์จริง 365 คน

คะแนนเสียงผลปรากฎว่า 2 ผู้สมัครตัวเต็งทั้งสองผู้นำชุมชนขับเคี่ยวกันมาถึงวันสุดท้าย

การเลือกตั้งครั้งนี้ได้ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่หมู่ 2 คือว่าที่ ร.ต.เอกพงษ์ สุธงษา เบอร์ 1

ใด้คะแนนนำไป278 คะแนน

ส่วนผู้สมัคร นางจิรัชญา ชัชชวาลย์ เบอร์2 87คะแนน

ขอนแก่น – แกนนำเสื้อแดง นำม็อบไปไล่นายกรัฐมนตรี ให้ลาออกและยุบสภาเลือกตั้งใหม่

ที่บริเวณข้างวัดไทรทอง บ้านคำไฮ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายวนพจน์ สวัสดิถาวร แกนนำเสื้อแดงขอนแก่น พร้อมกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงขอนแก่น และเครือข่ายต่างๆพร้อมใจกันเดินทางบุกไปหาพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีภารกิจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์ พร้อมคณะรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งและยุบสภา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งบรรยากาศมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจขอนแก่นปิดกั้นทางเข้าออกที่จะสามารถเดินทางมายังบึงหนองโคตรซึ่งเป็นจุดที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเมืองขอนแก่น ขณะที่มวลชนได้นำป้ายข้อความมาถือพร้อมข้อความโจมตีเรียกร้องให้ลาออก แต่ไม่มีมวลชนกลุ่มใดสามารถฝ่าแนวป้องกันของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาได้ ทำให้ไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นจนนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังอีกจุดมี่ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดยนายวนพจน์ ได้เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ต้องลาออกเพราะไม่มีความชอบธรรมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อแล้วแล้วจะอยู่ไปเพื่ออะไร 8 ปี ที่ผ่านมาไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่เลวร้ายลงทุกวันแล้วจะเป็นต่อไปทำไมชาวบ้านก็ไม่มีใครพอใจแต่ไม่มีใครจะกล้าออกมาเพราะการออกมาแต่ละทีต้องมีค่าใช้จ่ายชาวบ้านก็ไม่สะดวกออกมาเพราะต้องทำมาหากินเพราะเศรษฐกิจแบบนี้ทำมาหากินก็ลำบากออกมาทำกิจกรรมก็ไม่ได้ห้ามไปซะทุกอย่าง ค่าน้ำมันแพง ค่าไฟฟ้าแพง คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเคยคิดหรือไม่ค่า ft ไปเกือบ 100% แล้วเคยมาดูแลกันบ้างไหม ที่นายกรัฐมนตรีมาวันนี้ไม่ได้มาช่วยประชาชนจริงๆเป็นข้ออ้างที่จริงมาหาเสียงเพราะจะลงเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอีก