ขอนแก่น รมต.สุทิน พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกองทัพบก มทบ. 23 ค่ายศรีพัชรินทร

0
54

This article is sponsored by eastwatches.me,the most trustworthy replica watch buying website in the US and UK https://eastwatches.me, they sell high quality Rolex, Breitling, Omega and other replica watches.

Buy 1:1 quality replica watches at perfectwatches1.sr.Get the perfect replica rolex, tag heuer, omega, breitling, hublot replica watches for you while enjoying discounted prices and free shipping.

Choose from the many 1:1 fake Audemars Piguet watches for sale in our collection and find the one that suits you best!

ขอนแก่น รมต.สุทิน พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกองทัพบก มทบ. 23 ค่ายศรีพัชรินทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 7 เมษายน 2567 นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางตรวจเยี่ยม มณฑลทหารบกที่ 23 โดยมีพลตรี กิตติพงษ์ เนื่องชมพู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23, นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ โดยเริ่มตั้งแต่ การสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ, รับฟังการบรรยายสรุปการบำบัดผู้ติดยาเสพติดของ โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 23

พันเอก จตุพงษ์ พลเสน ผู้บังคับกองพันมณฑลทหารบกที่ 23 บรรยายสรุป และนำตรวจเยี่ยม สำหรับสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น เดิมเป็น ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในระบบบังคับบำบัดเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็น สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสังกัดกระทรวงกลาโหม

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) 1.หยุดเสพยาเสพติด  2.มีสมรรถภาพร่างกายดี แข็งแรง 3.มีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 4.รู้จักนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข  5.มีทักษะด้านวิชาชีพ สามารถเลือกประกอบสัมมาอาชีพได้ และรู้จักปรับตัวได้อย่างเหมาะสม กับสภาพแวดล้อมและโอกาส ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยใช้อาคารสถานที่โรงนอน ขนาด 60 คน มีห้องน้ำ 2 อาคาร ห้องส้วม 18 ห้อง มีห้องอบรม โรงรับประทานอาหาร – การดำเนินการ ในส่วนการฝึก ประกอบไปด้วย หัวหน้าแผนกฟื้นฟู ฯ จำนวน 1 นาย รองหัวหน้าแผนกฟื้นฟู ฯ 1 นาย ผู้ช่วยแผนกฟื้นฟู ฯ 1 นาย เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 นาย และ ครูฝึก จำนวน 11 นาย รวมทั้งสิ้น 19 นาย มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร เข้ามาตรวจสุขภาพและเวชป้องกันให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟู สัปดาห์ละ 2 ครั้ง มีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เข้ามาอบรมให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ สัปดาห์ละ 5 วัน

ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รุ่นที่ 1/67 จำนวน 30 ราย จาก จังหวัดขอนแก่น 13 ราย จังหวัดกาฬสินธ์ 8 ราย จังหวัดมหาสารคาม 5 ราย และจังหวัดร้อยเอ็ด 4 ราย – การปฏิบัติที่ผ่านมา เริ่มรับตัวผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ รุ่นที่ 1/67 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับตัว ให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้มีการปรับตัวในห้วงแรกที่เข้ามายังสถานฟื้นฟูฯ ปฏิบัติตามตารางการบำบัด มีการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าเพื่อให้มีระเบียนวินัย อบรมความรู้ผลกระทบด้านยาเสพติด จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ จัดพิธีปิดและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 และเมื่อ 31 มีนาคม 2567 ได้ปล่อยตัวผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่มีความประพฤติดีกลับภูมิลำเนาก่อนกำหนด จำนวน 17 ราย ปัจจุบัน คงเหลือปล่อยตามกำหนด 120 วัน ในวันที่ 10 เมษายน 2567 จำนวน 13 ราย

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.