วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จัดโครงการเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อ “มหันตภัย…คอร์รัปชั่น ยุค4.0” โดยมี พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และ รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กล่าวต้อนรับ, ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พลเอก พนา ถนอมสิงห์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติกล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุด คือความร่วมมือของคนในชาติ ซึ่งต้องช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่จะเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์ไม่ให้เกิดการกระทำผิด อีกทั้งต้องปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขและต่อต้านคอร์รัปชั่น

ในครั้งนี้ มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านคอร์รัปชั่น เรื่อง “มหันตภัย…คอร์รัปชั่นกับอนาคตไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน” และ การเสวนาภายใต้หัวข้อ “มหันตภัย…คอร์รัปชั่น ยุค4.0” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่ 1, พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.), คุณเทพสุ บวรโชติดารา ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน สนง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.), นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.), พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.