ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาระดมพลังความคิดจากปราชญ์ชุมชนเพื่อพัฒนาชุนชนแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่สังคมสุขภาวะที่ดี

☆ รูปแบบ : สัมมนาจิบน้ำชายามบ่าย สภาปราชญ์ชุมชนอาวุโส

ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตเพื่อถอดองค์ความรู้เป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมตามหลักการสุขภาวะวิถีที่ยั่งยืน

☆ ระยะเวลา : 6 สัปดาห์ พบกันทุกบ่ายวันพฤหัสบดี

☆ สถานที่ Bric Graduate Institute
อาคารจันทร์-มี มหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอีสเทิร์น หรือ โปลีอุบล จังหวัดอุบลราชธานี

☆ คุณสมบัติ : ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องมีอายุตั้งแต่ 59 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัดศาสนา; ไม่จำกัดเชื้อชาติ; ไม่จำกัดระดับการศึกษาและอาชีพ

☆ สิทธิพิเศษ :
ผู้เข้าร่วมสัมมนาครบทุกครั้ง จะได้รับสิทธิในการเสนอชื่อเข้ารับการยกย่องคุณความดีในฐานะปราชญ์ชุมชนอาวุโส เพื่อเข้ารับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก Bodhisastra University, Florida, USA.

☆ ค่าลงทะเบียนอบรม :
ท่านละ 90,000 ฿ ( เก้าหมื่นบาทถ้วน )
ค่าใช้จ่ายนี้ รวมค่ารับรองอาหารว่าง, ค่าเอกสารทั้งหมดแล้ว

☆ รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 25 ท่านเท่านั้น

☆ วิทยากรรับเชิญพิเศษ
ศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์
อธิการบดีกิตติคุณ UMT

ศ.ดร.ศักดิ์ ประสานดี
CEO&Rector, BOU

ศ.ดร.วีระพันธ์ ศรีสม
นายกสภาที่ปรึกษาวิชา
BRIC Graduate Institute

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ใจหาญ
ประธานที่ปรึกษาหลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์

ติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ผศ.เอกภพ ใจหาญ

เริ่มอบรม 8 พฤศจิกายน 2561 นี้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณภรณ์ เพชรวาริน
093-9810252

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.