วันที่ 17-18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ท่านสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ทีมคลังสมอง (Think – tank ) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและอำเภอ ที่เป็นข้าราชการมืออาชีพยุคใหม่ ที่กล้าคิด กล้านำเสนอ กล้าแสดงความคิดเห็น มีอิสระและความคล่องตัว เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สู่การเป็นจังหวัดยุค 4.0 เพื่อร่วมเสนอผลงานการค้นคว้า ศึกษา วิจัยและดารวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถตัดสินใจในประเด็นนโยบายสาธารณะบนพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่จริง

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.