แนวทางการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมมือ NECTEC กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ โดย ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดย ดร.วิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ ประชุมร่วมกับ กลุ่มผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตรบ้านหนองเม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า จะบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับการปลูกผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก เป็นต้นแบบนำร่องเกษตรอัจฉริยะในด้านต่างๆ อาทิ การใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาอากาศร้อนในโรงเรือนปลูกผัก การให้โปรแกรมตั้งเวลารดน้ำ (Timer) การใช้โรงเรือนอัจฉริยะในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเพิ่มผลผลิต เป็นต้น
ดร.พิสุทธิ์ ไพบูลรัตน์ กล่าวว่า ปัจจุบันในหลายประเทศมีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในภาคเกษตรกรรมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะภาคการผลิตในโรงเรือน ซึ่งสามารถควบคุมปัจจัยการผลิตในด้านต่างๆ สามารถผลิตพืชผักได้ตลอดทั้งปี เป็นการออกแบบพื้นที่ๆจำกัด สร้างผลผลิตได้ในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง เช่น โรงเรือนปลูกผัก ๒ ชั้น ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่การปลูกได้มากขึ้นเป็น ๒ เท่า นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ เกษตรอัจฉริยะ ที่จะนำมาทดลองใช้ที่จังหวัดอำนาจเจริญ ดร.พิสุทธิ์กล่าว

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.