วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ. ที่ศาลากลางบ้านเหล่า ได้เปิดทำการแสดงวงโปงลางของโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นำทีมโดย นายวิทย์ชัย ล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา ได้นำเด็กนักเรียนมาเปิดตัวทำการแสดงให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมฝีการบรรเลงวงโปงรางที่ทางโรงเรียนได้บรรจุการเรียนการสอนเข้ามาในหลักสูตรซึ่งเป็นการรักษาซึ่งวัฒนธรรมของการเป็นดนตรีไทยแต่ดังเดิมมาและได้แข่งขันกันในระดับเขตระดับจังหวัดผ่านการเข้ารอบมาหลายเขตหลายจังหวัดผ่านกันมาได้ระดับเหรียญทองมาก็มากมายเพราะมีผู้นำดีผู้นำเก่งเอาใจใส่ในการนำร่องหาช่องต่างๆเข้ามาแนะนำการสอนเทนนิคการใช้อุปกรณ์ดนตรืของโปรงรางแก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเรียนดนตรีโปรงรางรนี้ต้องเป็นคนที่มีคุณภาพในการเรียนรู้ในการใช้อุปกรณ์ดนตรีโปรงรางทุกคน จนได้รับเชิญเช้าร่วมกิจกรรมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปะ วิชาการและเทคนิคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และนักเรียนนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองในวันที่ ๕ ตุุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาเร็วๆนี้ชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับเขต จังหวัดอุดรธานี ไปแข่งขันต่อในระดับชาติ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการทำชื่อเสียงให้กับการศึกษาแก่เด็กนักเรียนทั่วไปได้มีการอนุรักษ์ดนตรีไทยต่อไปและจะได้ไปแข่งขันใน วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะถึงเร็วๆนี้ รายการที่จะเข้าแข่งขันมีจำนวน ๘ รายการ มีดังนี้ ๑.การแข่งขันซอด้วง ระดับชั้ืน ม.๑-๓ เด็กหญิงสุนิตา พรมศาลา ๒.การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑-๓ เด็กชายชัชพงษ์ แช่จง ๓.การจัดสวนภาดแบบขื้น ม.๑-๓ นางสาวกนิษฐา โคตรสีดำ นางสาวฐรัชญา ธัญเจริญ นางสาวศิรินทิพย์ ประครอง ๔ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบขึ้น ประเภทนักเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-๖ เด็กชายธนบัตร ดวงจันทร์ดา เด็กชายธนาคม ธัญเจริญ ๕.การแข่งขันโปงลางระดับชั้น ม.๑-๓ เด็กชายชัชพงษ์ แช่จง ๖.การแข่งขันเดี่ยวโหวต ระดับชั้น ม.๑-๓ เด็กชายอดุลย์วิทย์ ประจำนวน  ๗.การแข่งขันเดียวพิน ระดับ ชั้น ม.๑-๓ เด็กหญิงจรรยาพร  ราชบัณฑิต  ๘.การแข่งขันเดี่ยวแคน ระดับชั้น ป.๑-๖ เด็ชายศุภโชค ยากันจา   ทุกบทการกำกับดูแลอำนวยการ โดย นายวยืชัย ล้อมวงศ์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.