วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.30 น.เทศบาลตำบลบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้จัดอบรมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการขยะชุมชนของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป เทศบาลตำบลบ้านตาดประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสมัย น้อยรามศูนย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านตาด รองนายกสุดถนอม อินทมล รองนายกสมหมาย พาพันธ์ ร้อยโทเดชา ทองมี ประธานสา นายบุญเลี่ยม พิมพ์ศรี รองประธานสภา วาที่ร้อยตรีสมชัย จะนทร์ศรี รองปลัดวิโรจน์ สรรพกิจบำรุง วิทยากรในการอบรมได้เดินทางมาจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี นายเกษม พงษ์เสน่ห์ ปู้อำนวยการกลุ่มงาน มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี พระครูธรรมสโมทาน พระวิทยากร บรรยาย วิทยากรจากพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุดรธานี
ให้คำแนะนำอยวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาด

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.