วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (การบริหารจัดการขยะมูลฝอย) ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดโดย อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณ คัดแยกขยะมูลฝอย และรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วม ตามแนวทาง “ประชารัฐ” หลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) และการคัดแยกขยะโดยชุมชนตามหลัก “3ช” ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ จากนั้นร่วมปล่อยแถวขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การกำจัดขยะ โดยมี นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี นายวิชัย พลติกรกิจ นายกเทศมนตรีตำบลพันดอน นางยุพาพร ไชยสาส์น นายกเทศมนตรีตำบลกงพานพันดอน ผู้แทนส่วนราชการในระดับจังหวัดและอำเภอ ตลอดจนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมในครั้งนี้

ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านพันดอน ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.