วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) ตามแนวทางอุดรโมเดล (Udon Model) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมกับ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม พรัอมมอบโล่ที่ระลึกแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ และประกาศนียบัตรแก่ประธานคณะกรรมการโครงการฯ แต่ละคณะ โดยมี ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุม

ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.