นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำองค์กรภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายสุรศักดิ์ อักษรกุล นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุมที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

โดยมีพิธีการก่อนการประชุมประกอบด้วย การมอบใบประกาศเกียรติคุณอำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 จำนวน 18 อำเภอ มอบเกียรติบัตรสตรีไทยผู้มีประวัติและผลงานดีเด่น ระดับจังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 ราย มอบประกาศเกียรติบัตรเพื่อเป็นการขอบคุณในการสนับสนุนทรัพยากรในการตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 จังหวัดอุดรธานี ให้กับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และชมรมบิ๊กไบค์ และในการประชุมได้แจ้งที่ประชุมถึงการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ประกอบด้วย อัยการจังหวัดอุดรธานี และนายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 20

ในการประชุมได้มีการรายงานถึงรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุดรธานี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจังหวัดอุดรธานีเมืองทางการแพทย์สู่ระเบียงเศรษฐกิจสุขภาพภาคอีสานตอนบนสู่อินโดจีน การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี สรุปผลการดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดอุดรธานี ปี 2566 ความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 สรุปข้อมูลการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือนเมษายน 2566 การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น รวมพลคนรักอุดรธานี เป็นต้น

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.