อุดรธานี – พ่อเมืองอุดร มอบนโยบาย ข้อสั่งการ และแนวทางการบริหารราชการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย ข้อสั่งการ และแนวทางการบริหารราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายวันชัย จันทร์พร นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

สำหรับทิศทางในการทำงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เน้นย้ำและขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน คือ ขอให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี เป็นกรอบแนวทางในการทำงานร่วมกัน และขอเน้นย้ำเรื่องสำคัญเร่งด่วนรวม 5 ด้าน คือ 1. ด้านการปกป้องและเทิดทูน ธำรงรักษาซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ การใช้ประโยชน์จากการประกาศพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor : NeEC) การส่งเสริมการเป็นเมืองศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE City) และเมืองกีฬา (Sports City)

การส่งเสริมความเป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City) การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง BCG Economy (Bio–Circular–Green Economy) ขอให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ.2564-2569 การส่งเสริมการพัฒนาตามนโยบายและแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3. ด้านการพัฒนาด้านสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 4. ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ5. ด้านการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

โดย นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้มีข้อห่วงใยถึงการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งอาจจะส่งผลถึงการขอรับงบประมาณในปีต่อๆ ไป

ที่มา : https://www.esandailyonline.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *