อุดรธานี…..ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน พร้อมคณะเยี่ยมกลุ่มเกษตรผสมผสาน”โคก หนอง นา”เกษตรแนวใหม่ตามศาสตร์ของพระราชา”บ้านผาสิงห์” …..เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย , ผศ.ดร.อฤเดช แพงอะมะ ผอ.สถาบันมุตโตทัย และ นางสาวบุณณดา เลาหะดิลก รองประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club อุดรธานี และ คณะเดินทางไปเยี่ยมชมเกษตรผสมผสาน นายสะอาด จำปาหอม ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน บ้านผาสิงห์ ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ที่ทำการเกษตรตาม “โครงการ โคก หนอง นา ศาสตร์พระราชาทฤษฎีใหม่”
โดยนายสะอาด จำปาหอม ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน บ้านผาสิงห์ ได้เล่าให้ฟังว่า การปรับประยุกต์ ทฤษฎีใหม่ สู่การปฏิบัติตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับภูมิสังคม สู่แนวคิด “โคก หนอง นา โมเดล” โดยการเดินตามศาสตร์ของพระราชา เพื่อการทำเกษตรแนวใหม่ ที่ยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักที่ทาง อ.ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้วางแนวคิดการจัดการน้ำ “โคก หนอง นา โมเดล” นี้เป็นการกักเก็บน้ำไว้ทั้งบนดิน (ด้วยหนอง คลองไส้ไก่ และคันนา) และใต้ดิน (ด้วยป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อมูล/ภาพ
ดร.อานนท์ แสนน่าน
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.