วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสถานที่และเส้นทางเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทพภูเงิน อำเภอน้ำโสม และโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ในวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยมี นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอน้ำโสม ผู้บังคับบัญชา กำลังพล ตชด. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทพภูเงิน อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.