ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
เช้าวันนี้
‘ข้าพเจ้ามีความยินดียิ่ง’

วันจันทร์ที่ 18 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข’ ให้แก่ นายทหารนักเรียนซึ่งเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 63 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษเมื่อเช้าวันนี้ว่า :

“ข้าราชการทุกหมู่เหล่า พลเรือน ตำรวจ ทหาร ต้องเป็นหลักให้กับพี่น้องประชาชน ไม่หวั่นไหว ไม่ไร้จุดยืนหรืออุดมการณ์ของความเป็นข้าราชการของแผ่นดิน สิ่งสำคัญที่ผ่านมาในประสบการณ์ของข้าราชการในหลายๆ กระทรวงหรือต้นสังกัด แทนที่จะรู้จักระบบการคานอำนาจที่เหมาะสม การทัดทานอำนาจ การเสนอแนะ หรือแม้แต่การคัดค้านการกระทำที่ปราศจากความถูกต้องและธรรมาภิบาลด้วยเหตุและผล แต่กลับไปตามใจหรือเกรงกลัวต่อทางฝ่ายการเมืองชนิดเลยเถิด จนกลับกลายเป็นความเคยชิน เคยตัว ความผิด และโดนพันธนาการตามมามากมายหลายราย เรื่องนี้ข้าพเจ้ามองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากทั้งทางความคิดแม้เพียงเริ่มต้นคิดหรือการวางแผนและการกระทำที่เรียกว่าพฤตินัย ความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมือง และหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข ผู้เป็นข้าราชการที่ดีต้องมีความภาคภูมิในความเป็นข้าราชการของพระมหากษัตริย์ ข้าราชการของประชาชน หรือฝ่ายที่เป็นข้าราชการการเมือง ต่างจะต้องมีความเข้าใจในบทบาทแห่งตน ความสำรวม ความสุภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต แนวนโยบาย การกระทำ คำพูดคำจา และจิตสำนึกที่เป็นภาพรวม เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของแผ่นดิน”

พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ข่าวสารกระทรวงยุติธรรม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.