‘พระมหากรุณาธิคุณ

ปกเกล้าปกกระหม่อม’

เมื่อเช้าวันนี้ (4 พ.ย. 61) เวลา 08.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย’ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 ‘หลักสูตรหลักประจำ’ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ

รักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ ‘วิภาวดี’ เขตพญาไท

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษเช้าวันนี้ ความว่า :

“ประชาชนชาวไทยในทุกชั่วชีวิตคน กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า ความเป็นพิเศษของบ้านเมืองไทยเรา อันถือเป็นหัวใจทางการปกครองและความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติมาช้านาน ปัจจัยสำคัญมาจากรากฐานทางขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นเลิศแห่งความเป็นอารยะ กล่าวคือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความเป็นสุภาพชน ประการสำคัญสูงสุด คือ การที่ประชาชนชาวไทยต่างมีความเคารพเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติมาตั้งแต่อดีต ความเสียสละขององค์พระมหากษัตริย์ในทุกรัชกาลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชทานแก่พสกนิกร ทรงเป็นทั้งขวัญและกำลังใจ (Morale) และทรงเป็นแบบอย่าง (Role Model) อันดีงามแก่ปวงประชาราษฎร์ เราคนไทยทุกคนจึงต้องร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ข้าราชการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขปวงประชาราษฎร์ เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.