สื่อต้านโกงจับมือ 5 มหา’ลัย ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นฯ รวมพลัง 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ต่อต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกเยาวชน นิสิต นักศึกษา ให้รู้พิษภัยการทุจริตที่เสมือนมะเร็งร้ายทำลายชาติ พร้อมยกระดับสื่อทำงานเชิงรุกตรวจสอบหน่วยงานทุกภาคส่วนในการปฏิบัติหน้าที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่น

ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เมื่อวันที่ 15 ม.ค.62 สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) แถลงข่าวโครงการเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “มหันตภัย… คอร์รัปชั่น ยุค 4.0” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พล.อ.พนา ถนอมสิงห์ ประธานที่ปรึกษาโครงการฯ นายสุรชัย วิเศษโสภา ที่ปรึกษาฯ ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมฯ นายเกียรติภัส จำปาทองวิรัตน์ เลขาธิการสมาคมฯ และคณะกรรมการ รวมทั้ง รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมด้วย

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมและขอบคุณสมาคมฯ ที่ช่วยขับเคลื่อนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ต้องได้รับการเยียวยาแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะสร้างความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองอย่างมาก ดังนั้น จึงอยากให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน เป็นหูเป็นตา และแก้ไขปัญหานี้ให้ทุเลาเบาบางลง

พล.อ.พนา กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวครั้งนี้เป็นปีที่สอง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม สมาคมฯ จะเดินหน้าจัดโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาทุจริต

คุณสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชน(ประเทศไทย) และเป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ได้กล่าวว่า “สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทยตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ สมาคมฯจึงให้ความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา ด้วยการสอดส่องงการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใส ซึ่งหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันเชื่อว่าปัญหาการทุจริตจะลดน้อยลงแน่นอน”

ด้าน ดร.เอกชัย กล่าวว่า ปีนี้ สมาคมฯ จัดครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเหมือนปีที่ผ่านมาจำนวน 5 ครั้ง ส่วนกลาง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย ภาคกลาง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ภาคอีสาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี และภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา โดยสมาคมฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กับมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง เป็นการสร้างเครือข่าย วางกลยุทธ์ ปลุกจิตสำนึกเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้ตระหนักถึงพิษภัยและปัญหาการทุจริตที่เสมือนมะเร็งร้ายกลืนกินประเทศ

ดร.เอกชัย กล่าวว่า การเสวนาฯ ครั้งแรก จะมีขึ้นในวันที่ 31 ม.ค.62 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 13.00 น. โดยสมาคมฯ ได้กราบเรียนเชิญ ฯพณฯพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมก้นนี้ ยังได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่1 ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มาร่วมเป็นวิทยากรครั้งนี้

“ทั้งนี้ทางสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ขอขอบคุณ “คุณธีระยุทธ จิราธิวัฒน์” ประธานบริษัท โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน) ที่ได้เอื้ออำนวยสถานที่ในการจัดงานแถลงข่าวพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โครงการเสวนาวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หัวข้อเรื่อง “มหันตภัย…คอรัปชั่น 4.0″ ประจำปี 2562” ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมฯ กล่าวเพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.