ภายใต้อำนวยการ พ.ต.อ.ชัยกฤต โชติวรรณ ผกก.สภ.เขมราฐ พร้อมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ ได้ดำเนินการรจัดกิจกรรมการฝึกอบรม”โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี นายธวัชชัย ตระการกสิกิจ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชนัชพงศ์ อึ้งตระกูล รอง ผกก สส.สภ.เขมราฐ ร.ท.ทินกร รอดคำทุย ผู้ช่วยหัวหน้ายุทธการและข่าว นรข.เขตอุบลฯ นายสุวัจน์ชัย เอกติชัยวรกุล ประธาน กต.ตร.สภ.เขมราฐ นายจรูญ ขวัญหวัน ปลัดเทศบาลตำบลเขมราฐ นางรสรินทร์ โควสุรัตน์ ตัวแทนนายธนสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.เขต 6 อุบลราชธานี นายแสวง เคนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา นายจักรพงค์ อุระ ผอ.ร.ร.บ้านนาสนามนาหว้าเกษม นายสุรัตน์ จันทสาร กำนันตำบลเขมราฐ นายศรีใส ประเชิญสุข ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนบาก อสม.ชรบ.ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการและร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมี พ.ต.ท.ชาตรี ศิริธีรพันธ์ รอง ผกก.ป.สภ.เขมราฐ เป็นพิธีกรและฝ่ายจัดการฝึกอบรมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูธรเขมราฐโดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 50 คน ที่ศาลาประชาคม บ้านดอนบาก หมู่ที่ 16 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ ตามนโยบายของรัฐบาลกำหนดให้ การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมอบหมายสถานีตำรวจภูธรในสังกัดทั่วประเทศ จำนวน 1,483 สถานี ดำเนิน”โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ “เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดกระบวนการการป้องกัน แก้ไข และการดูแลผู้เสพ ผู้ใช้ยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยสถานีตำรวจภูธรเขมราฐ พิจารณาจากฐานข้อมูลการแพร่ระบาดยาเสพติดจึงได้คัดเลือกบ้านดอนบาก หมู่ที่ 16 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน จะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งการดำเนินการตามโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาชนในหมู่บ้าน และหน่วยงานทุกภาคส่วน จึงได้ร่วมมือกันลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูธรเขมราฐ ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร และการพัฒนาประเทศ ทั้งในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และปัญหาอาชญากรรม ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้านและชุมชน ที่มีผู้ติดยาเสพติดอาศัยอยู่ จะมีปัญหามากกว่าทุกระดับ ที่ต้องการได้รับการแก้ไขและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ให้ได้รับการบำบัดรักษา และอยู่ในหมู่บ้านชุมชนอย่างสงบสุข โดยชุดปฏิบัติการจะช่วยแนะนำการดูแลผู้ที่ติดยาเสพติดให้เกิดการบำบัดฟื้นฟู ใกล้บ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่องนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน

ที่มา : https://www.esandailyonline.com/

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.