“รู้ รัก สามัคคี

เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

อันดับแรกแห่งศาสตร์พระราชา”

เมื่อเช้าวันนี้ (23 มิ.ย.61) เวลา 09.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย’ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาวินัยและความมั่นคงนักบริหาร รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง 406 อาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนนพระรามที่ 5 เขตดุสิต

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในความตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษเช้าวันนี้ว่า :

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นหลักชัย ร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยมาช้านาน คนไทยมีความรักความผูกพันและยึดเหนี่ยวพระองค์ดุจเป็นพ่อของแผ่นดิน ความอบอุ่นใจ ความสุขใจ ความมั่นใจในการดำเนินชีวิต ที่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ความสุขที่สถิตเสถียรอยู่ในดวงพระราชหฤทัยของพระองค์ คือความผาสุกของปวงประชาราษฎร์ นับเป็นบุญอันใหญ่หลวงของคนไทยที่พระมหากษัตริย์ทรงมีความรักและพระราชทานพระเมตตากรุณาแก่ประชาชน ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากโดยมิได้ทรงเลือกหมู่เหล่าหรือศาสนาใดๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ว่า ‘เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม’ 

แผ่นดินไทยเลื่องชื่อลือนามมาช้านานว่าเป็น ‘แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง’ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นชนชาติแบบอย่างให้กับหลายต่อหลายชนชาติว่า ประชาชนชาวไทยมีความรักสมัครสมาน ชนชาติไทยมีเอกลักษณ์ของความสัตย์ซื่อสุจริต มีความเป็นสุภาพชนแบบอย่าง อ่อนน้อมถ่อมตัว ที่หัวใจและน้ำใจไมตรีจิตมีความงดงามมาจากภายใน เป็นชนชาติที่มีความละเอียดอ่อนทางความคิดและการกระทำ คือ กิริยามารยาท ปู่ย่าตายายสอนลูกหลานไทยแต่ไหนแต่ไรมาว่า อย่าทำอวดรู้อวดดี ยโสโอหัง วัดรอยเท้าผู้ใหญ่ เราคนไทยทุกคนวันนี้ต้องช่วยกันดำรงรักษาเอกลักษณ์ของชาติประการนี้ให้มีความยั่งยืนตลอดไป อะไรที่ผิดพลาด เกิดความบกพร่อง ต้องช่วยกันแก้ไข 

บรรพชนมองว่าความเก่งกล้าสามารถถือเป็นเรื่องที่ควรแก่การชื่นชม แต่บุคคลต้องรักษาความดี ความซื่อตรง มีความสม่ำเสมอในคุณความดี ไม่ยกตนข่มผู้อื่น ไม่หลงลืมตัว เพราะใครต่อใครเขาทำอะไรต่ออะไรสำเร็จกันมามากมายแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิด 

เรื่องที่พึงตระหนักและจารึกจดจำเสมอว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงาม มีความอ่อนน้อมถ่อมพระองค์ ได้ทรงพระกรุณาเข้าถึงปัญหาต่างๆ ของปวงประชาราษฎร์อย่างแท้จริง จากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรในจังหวัดต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร ที่เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยโดยแท้ ห่วงใยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการเพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่อง อันเป็นที่มาของคติธรรมคำสอนพระราชทานที่ว่า ข้าราชการมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน และเป็นแบบอย่างแห่งความดีแก่ประชาชน

พระองค์ทรงศึกษาอย่างถ่องแท้จนรู้แจ้งด้วยเหตุและผลแล้ว จึงทรงนำความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อช่วยเหลือประชาชน ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากมายกว่า 4,000 โครงการ ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ คนไทยทุกคนทราบดีว่า พระองค์ทรงเป็น ‘ครูของแผ่นดิน’ ข้าราชการทุกหมู่เหล่าและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายควรได้ศึกษา เดินตามรอยพระยุคลบาทและแนวพระราชดำริจากพระราชกรณียกิจอย่างละเอียดรอบคอบ มีความ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ม.ล.ปนัดดา กล่าว

*เอกสารข่าว

สำนักงาน ผช.รมต.ประจำ นรม.

23 มิ.ย.61

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.