รพ.สต.โนนหัน, เทศบาลตำบลโนนหัน ,อบต.โนนหัน จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งตับ ทะเร็งท่อน้ำดี และโรคพยาธิใบไม้ตับ ประจำปี ๒๕๕๙ เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนหันอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ มีแม่น้ำลำห้วย บึงคลอง และเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยปลาน้ำจืด กุ้ง หอย จากการวิเคราะห์สถานการณ์ พบว่าประชาชนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี  และอัตราการตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับเป็นอันดับต้นๆของอำเภอชุมแพ จากการตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ในปีที่ผ่านมาโดยคัดกรองกลุ่มที่มีญาติป่วยด้วยโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี พบไข่พยาธิใบไม่ตับ จำนวน ๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๘โดยพบในผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่ ๔0  ปี ขึ้นไปและถือเป็นกลุ่มเสียงของโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี รพ.สต.โนนหัน จึงจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนอายุ ๔O ปีขึ้นไป จำนวน ๒๔O คน โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลชุมแพ โดย นาย อุทัย คำมูลมาตย์ และทีมวิทยากรจากกลุ่มงานควบคุมโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อม มาให้ความรู้ โดย มีนายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศบาลตำบลโนนหัน เป็นประธานเปิดการอบรม และ นางสาวอ้อมฤทัย พรมพิมพ์ ผอ.รพ.สต. กล่าวรายงาน

164922

164918

164917

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.