12 มิ.ย.61 1330 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.5(2) เป็นประธานการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ โดยวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน (ขุนศึก 41) โดย พล.ร.5 จัดการบรรยายประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย ความเสียสละ/กล้าหาญของบรรพบุรุษชาติไทย ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และ สร้างเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ้บ้าน กำนัน และปลัดอำเภอ ของอำเภอทุ่งสง จำนวน 250 คน ตามนโยบาย ทบ. และได้นำเสนอผลงานการปฏิรูปประเทศของ รัฐบาล ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.