เมื่อ 22 ธ.ค.61 ,0900
พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15/รอง ผอ.ศปพร. ประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนพิเศษราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน(อรบ.) พัน อรบ.ปะนาเระ (1) โดยมี รอง หน.คณะทำงานฯที่ 2, หน.ฝ่ายความมั่นคง อ.ปะนาเระ, หน.ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.ปานาเระ และ หน.กองพัน อรบ. ร่วมต้อนรับ
ณ สโมสร ร.153 พัน.1 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ในการนี้ ได้ให้โอวาท และมอบแนวทางการฝึก, การอยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรมด้วยความเข้าใจกัน, การ รปภ.ตนเองและชุมชน ตลอดจนสร้างความเข้าใจนโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐ รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ ในฐานะกำลังประชาชน โดยยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิมนุษยขน และการปกครองตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.