วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.38 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี (หลังใหม่) โดยมี นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การก่อสร้างเพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้การมาเป็นเวลานาน โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 16,200,000 บาท (สิบหกล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีหลังใหม่นี้ ถือเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินของอำเภอ และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการประชาชน ที่มีความกว้างขวางและทันสมัยกว่าเดิม โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี พี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.