สำนักนายกรัฐมนตรี มีประกาศเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดสำนักพระราชวังให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ เป็นพิเศษเฉพาะราย จำนวน 9 ราย

โดย นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดํารงตําแหน่งเลขาธิการพระราชวัง, พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายบริหารนโยบายและปฏิบัติการ, พันโท สมชาย กาญจนมณี ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ, พลตํารวจเอก จุมพล มั่นหมาย ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษ, นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง, นายณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง, นายจินตนา ชื่นศิริ ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายการเงิน, นายสงคราม ทรัพย์เจริญ ดํารงตําแหน่ง แพทย์ประจําพระองค์และพลตํารวจเอก พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ ดํารงตําแหน่ง กรมวังผู้ใหญ่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2559

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

cr. http://welovethaiking.com

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.