หลังจากที่พรรคไทยธรรมได้รับใบจองการจัดตั้งพรรคเป็นลำดับที่ 45 วันนี้..วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. กลุ่มหมอ นักวิชาการ “พรรคไทยธรรม” พรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย ทั้งหมด 9 ท่าน นำโดยท่าน ดร.อโณทัย ดวงดารา หัวหน้าพรรคฯ อาจารย์อรุณชัย ยะพันธ์ชัย นายทะเบียนพรรคฯ นายแพทย์กิติกร วิชัยเรืองธรรม, วศ.ดร.สมชาย คุ้มพูล, อาจารย์ภูษิต ภูปภัสศิริ รองหัวหน้าพรรคฯ นางสาวรัตติกาล โสวะภาส โฆษกพรรคฯ และคณะกรรมการบริหารพรรคฯ ได้นำรายชื่อสมาชิกจำนวน 600 รายชื่อ และทุนประเดิม 1 ล้านบาท ยื่นจดตั้งพรรคฯ เป็นลำดับที่ 9 เพื่อให้ทันตามโรดแมปเลือกตั้ง ที่ กกต.แจ้งวัฒนะ อาคาร B ชั้น 6

โดยนางสาวรัตติกาล โสวะภาส โฆษกพรรคฯ ได้แถลงแจ้งเจตจำนงค์ต่อผู้สือข่าว และท่านรองหัวหน้าพรรคฯ ได้กล่าวถึงอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ และจุดยืนของพรรคฯ ดังนี้

..ถนนเส้นทางการเมืองไทยสำหรับคนรุ่นใหม่ ” ชอบการเมือง “
จะได้สัมผัสพบกับ
” พรรคไทยธรรม”
( Thai Morality Party:TMP ) เป็นพรรคน้องใหม่ ที่มีวิสัยทัศน์ “ในการบริหารการเมืองรูปแบบเชิงกลยุทธ์ ที่นำการเมืองไทยสู่คุณภาพ คุณธรรม นำสังคมไทย โดยให้สังคมไทย และประชาชนทุกระดับอยู่ดี มีสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ” พรรคไทยธรรมยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิป
ไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข จะดำรงไว้ เพื่อความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยของชาติ
มุ่งสร้างนวัตกรรมในการปฏิรูป และพัฒนาชาติไทยให้เกิดความมั่นคง ที่รุ่งเรือง ก้าวหน้าทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ โดยขอน้อมนำศาสตร์พระราชา มาบริหารจัดการ นำไปสู่การพัฒนาประเทศไทย
อย่างยั่ง กับไทยแลนด์ 4.0 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ
ในอังคารที่ 19 มืถุนายน 2561 ประวัติศาสตร์ของการเมืองไทย ต้องจารึกไว้ตราบจนชั่วลูกหลานไทย ..ได้มี “พรรคไทยธรรม”
น้องใหม่เกิดขึ้นมาในการเมืองไทย

และนโยบายหลักของพรรคที่สำคัญมี 4 ด้าน คือ นโยบายด้านการเกษตร นโยบายด้านแรงงาน นโยบายด้านการศึกษา และนโยบายด้านประกันสังคมผู้สูงอายุ
ภายใต้สโลแกนพรรคฯ

“คุณภาพ คุณธรรม นำสังคมไทย”

โดยทางพรรคไทยธรรมยินดีเปิดรับทั้งผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกพรรคที่มีอุดมการณ์เดียวกันได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติไทย

ทีมข่าวการเมือง สยามบูรพา รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.