22 ก.พ. 62
กระผมมีความยินดียิ่ง

“การประสานราชการทั้งในระดับส่วนกลาง-ภูมิภาค-ท้องถิ่น-ท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา, กรุงเทพมหานคร) โดยยึดหลักสุจริตธรรม เป็นความสำคัญอันดับแรก ที่ผู้เป็นข้าราชการต้องมีความรอบรู้ แตกฉาน และสามารถเชื่อมโยงระบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทั้งแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนของสภาพัฒน์เป็นตัวตั้ง ประการสำคัญ คือ การยึดมั่นความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ อย่าคิดทำสิ่งใดตามอำเภอใจ ขาดความยับยั้งชั่งใจ จนกลายเป็นความผิดพลาด ผิดกฎหมาย และเสียผู้เสียคนหรือเสียอนาคต การตรึกตรอง และการมีวิจารณญาณ ถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้เป็นข้าราชการและนักบริหาร”
/ปนัดดา
หลักสูตร ‘นักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 14’
22 ก.พ. 62

วันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ประสบการณ์นักบริหาร’ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตลอดจนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานต่างสังกัด ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ‘นักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 14’ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ้นเซส ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ข่าวสารกระทรวงยุติธรรม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

กรุงเทพมหานคร

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.