ผู้บัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันนี้ ( 7 ส.ค.61 ) เวลา 1330 ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพีธีลงนามในบันทึก ข้อตกลงร่วมมือ การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง กองบัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 41 กับคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดนครีธรรมราช โดยมีผู้ร่วมลงนาม อาทิ พลตรี อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 41 , นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช , นายทรงชัย อันนานนท์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย การบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช , คณะกรรมการฯ , คณะอนุกรรมการฯ , ผู้แทนกองกำกับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ,ผู้แทนสรรพากร นครศรีธรรมราช, ผู้แทนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมลงนามฯ ในครั้งนี้ และนางสาวณัฐนพิน ตั้งจิตต์พิมล กล่าวรายงาน ในนามคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบฯ
ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาหนี้นอกระบบ ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทยและเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดกับผู้มีรายได้น้อยและผู้มีฐานะยากจน โดยมีสาเหตุมาจากการที่ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ซึ่งรวมถึงการขาดทักษะในการบริหารจัดการเงินในครัวเรือน ประชาชนกลุ่มดังกล่าว เป็นกลุ่มมี่มีความเสี่ยงสูง จึงต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบกระทรวงการคลังจึงได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ก็คือ 1. ให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาผ่านองค์กรการเงินชุมชนที่เข้มแข็งและมีศักยภาพ โดนมุ่งเน้นให้ชุมชนจัดการตนเอง 2. ให้สถาบันการเงิน เฉพาะกิจเป็นอีกช่องทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและศักยภาพในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยให้อำนาจทหารเข้ามามีบทบาทเป็นพนักงานป้องกันและปราบปรามบุคคล ผู้กระทำความผิด
หลังจากนั้น พลตรี อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ได้กล่าวในโอกาสนี้ว่า ปัญหาหนี้สิ้นภาคประชาชน โดยเฉพาหนี้นอกระบบนั้น เป็นปัญหาสำคัญและปัญหานโยบายที่รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญ และมุ่งปราบปรามหนี้นอกระบบให้เกิดเป็นรูปธรรม ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น จึงเป็นนิมิตหมายอันดีอย่างยิ่ง ที่กองบัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 41 จะได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมกัน “ขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์” พลตรี อาคม ฯ กล่าว… 

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.