ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ ประจำปี 2561 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช……
(วันนี้) 20 กันยายน 2561 เวลา 1300 พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู – อาจารย์ การไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหารในวันนี้นับว่าเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามของชาติ และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูฝึก ที่ได้อบรมสั่งสอน กระผม ตลอดจนครูฝึกทุกท่าน ณ ที่นี้ ขอรับการไหว้ครูในครั้งนี้ด้วยความยินดีและตื้นตันใจ
สำหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เป็นการฝึกตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม นักศึกษาวิชาทหารทุกคนเมื่อทำการฝึกจบแล้วก็จะได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย และเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพจึงมีความจำเป็น ที่จะต้องฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารทุกคน มีระเบียบ มีวินัย มีความอดทน มีบุคลิกที่ดี และสำคัญที่สุดคือ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด จึงขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกคน ตั้งใจรับการฝึกอย่างจริงจัง เพื่อเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพที่มีคุณภาพในการป้องกันชาติบ้านเมือง และการดำเนินชีวิตของตนในอนาคตต่อไป…..////

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.