เมื่อ 14 มิ.ย.61
พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ
ผบ.พล.ร.5 เป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมรบ กองร้อย 3 ภารกิจ หน่วย ร.15 พัน.4 ณ สนามฝึก ร.15 พัน.4 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยมีความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ขั้นต้น ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย และการช่วยเหลือประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ ตามภารกิจที่ได้รับมอบ

โดยกำหนดให้หน่วยระดับกองพัน ของ พล.ร.5 ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมรบ กองร้อย 3 ภารกิจ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเตรียมการ ด้านแผน/คำสั่ง กำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และการซักซ้อมการปฏิบัติ สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกภารกิจที่รับมอบ โดยในส่วนของกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ทั้ง 17 กองร้อย ของหน่วยระดับ กองพัน ของกองพลทหารราบที่ 5 นั้น ได้กำหนดให้มีความพร้อมสามารถออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ฝนตกหนัก และวาตะภัย ในห้วงฤดูฝนนี้ได้ตลอดเวลาและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.