เมื่อ 14 มิ.ย.61
พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ
ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ศูนย์ติดตามสถานการณ์ (Warroom) หน่วย ร.15 พัน.4 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยจัดคณะกรรมการทดสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติศูนย์ติดตามสถานการณ์หน่วย ทั้งนี้เพื่อให้ศูนย์ติดตามสถานการณ์ของหน่วย มีความพร้อม ในด้านการควบคุมบังคับบัญชา ระบบกำลังพล ระบบการติดต่อสื่อสาร และระบบฐานข้อมูล

โดยสามารถติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบแบบ Real time และ สามารถดำรงการติดต่อสื่อสารกับภาคพลเรือนและส่วนราชการได้ตลอด 24 ชม. ซึ่งทำให้หน่วยมีความพร้อมในการเข้าคลี่คลายสถานการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป็นหน่วยแรกและทันต่อสถานการณ์ อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.