‘ณ สถานพินิจฯ’
จ.กาญจนบุรี บ่ายวันนี้

เมื่อบ่ายวันนี้ (13 ธ.ค. 61) เวลา 13.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในความตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษว่า :

การพัฒนาให้ลูกหลานเยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสำคัญอันถือเป็นปรัชญาชีวิตของสังคมคนในชาติที่เรียกว่าเป็นสังคมอารยะ ดังนี้

1) ให้ลูกหลานเยาวชนรู้จักปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม ประการสำคัญโดยรวม คือ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นผู้ที่มีโอกาสน้อยกว่าหรือด้อยกว่าทางสังคม ไม่วางตนสูงส่งเหนือบุคคลอื่น จนกลายเป็นความหลงลืมตัว และต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตที่เป็นหัวใจของการครองตน

2) ปลูกฝังค่านิยมอันชอบด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม ที่ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ทุจริตคดโกง

3) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย ยึดมั่นหลักนิติธรรมที่ต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นแบบอย่างแห่งความถูกต้องแก่กัน ไม่ใส่ร้ายป้ายสีอันถือเป็นบาป

4) ปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อสังคม มีความรักชาติบ้านเมือง ความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน รักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ และยึดมั่นหลักคิดและแนวปฏิบัติหิริโอตตัปปะ อันหมายถึงความละอายต่อบาป ถึงไม่มีใครรู้แต่ก็ย่อมนึกกินแหนงแคลงใจ ไม่สบายใจ ความเกรงกลัวต่อบาป เป็นความรู้สึก เกรงกลัวต่อการกระทำบาปในการข่มเหงรังแก เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น แต่บุคคลพึงมีความเมตตากรุณาเป็นสรณะ

#สถานพินิจฯจังหวัดกาญจนบุรี#

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.