‘ปัญญาและหน้าที่ บอกถึงตัวชี้วัด การกระทำความดีของบุคคล’

เมื่อเช้าวันนี้ (19 มิ.ย.61) เวลา 10.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง และบรรยายพิเศษ วิชา ‘สังคมศึกษา : การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท’ แก่ลูกหลานเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (บ้านเมตตา) ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (บ้านเมตตา)

ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวในความตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษว่า :

“หน้าที่พลเมือง โดยความหมายสำคัญ ถือเป็นหน้าที่ของลูกหลานเยาวชนและผู้ใหญ่ทุกคนพึงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่กัน เป็นกำลังใจต่อกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ความรักหวงแหนชาติบ้านเมือง และการดำรงชีวิตอันเป็นปกติสุขของคนในชาติ คำว่าหน้าที่ โดยคำนิยามทางธรรมาภิบาล จะแปลไปในทางที่เป็นลบทางทัศนคติไม่ได้ เช่นเดียวกับคำว่าปัญญา ปัญญาและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคล คือ การทำหน้าที่ในเรื่องหนึ่งๆ ที่อธิบายให้เห็นได้ถึงความตระหนัก ความมุ่งมั่น กล่าวคือ ความเพียร เช่น เราจะไม่พูดหรือแม้แต่คิดว่า ปัญญาหรือหน้าที่ของผู้ทุจริตคดโกงบ้านเมือง หรือปัญญาของผู้ข่มเหงทำร้ายผู้อื่น ในทางกลับกัน เราจะพูดหรือคิดว่า ปัญญาและหน้าที่ในการดำรงความซื่อสัตย์สุจริต การดูแลรักษาครอบครัวให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ปัญญาและหน้าที่ในการดูแลรักษาประเทศชาติให้มีความไพบูลย์รุ่งเรือง เพียงแนวความคิดหรือทัศนคติที่เป็นบวก ย่อมถือเป็นการเริ่มต้นของกำลังใจที่แข็งแกร่ง หากเคยผิดพลาดมาก่อน และเปรียบเป็นพลานุภาพที่ช่วยให้บุคคลใช้ปัญญาในการทำหน้าที่และความรับผิดชอบให้เกิดความสำเร็จ เป็นผลดีทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว องค์กร และส่วนรวม”

*เอกสารข่าว
สำนักงาน ผช.รมต.ประจำ นรม.
กระทรวงยุติธรรม
19 มิ.ย.61

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.