วันนี้(28มิ.ย.61) เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 6/2561 โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุม ที่ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ที่ประชุมได้แนะนำข้าราชการ/ผู้บริหาร(หน่วยงาน) ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ประกอบด้วย นางพจนารถ สุทธิพร ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี ว่าที่ร้อยโทอนุเทพ ศรีดาวเรือง จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดอุดรธานี นายยุทธศิลป์ รักญาติ อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือนแร่ เขต 2 นายศุภกร เสนาสิงห์ นักวิชาการอุตสาหกรรม ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นต่างๆ อาทิ การพิจารณาคำขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในเขตพื้นที่ป่า ระดับจังหวัด การขับเคลื่อนชุมชน/องค์การ และอำเภอคุณธรรม การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561/งบกรมจังหวัด การรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี และการกระจายสัปปะรดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เป็นต้น

ทอวแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.