วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 จัดโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการผลิตข้าว การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการและกลุ่มเกษตรกร การถ่ายทอดความรู้โดยนักวิชาการ วิทยากรผู้มีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตข้าว การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ โดยมี นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิญช์ เกษตร จ. อุดรธานี นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ และส่วนราชการอำเภอพิบูลย์รักษ์ ร่วมให้การต้อนรับ

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.