คณะกรรมตรวจติดตามประเมินโครงการฯชุดที่ 1 ลงพื้นที่ รอบที่ 3
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผูว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฯปีงบประมาณ2561 ได้นำทีมคณะกรรมการ ชุดที่ 1 ลงพื้นที่ ประเมินโครงการ ของหน่วยงานราชการ รวม 3 จุด 3 อำเภอ ประกอบด้วย จุดที่ 1 โครงการลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3 ต.ทับกุง อ.หนองแสง มี สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.อุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินงาน วงเงินงบประมาณ 4.3 ล้านบาท จุดที่ 2 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต ณ สนง.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี วงเงินงบประมาณ 20 ล้านบาท มีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4 เป็นหน่วยดำเนินงาน และจุดที่ 3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน วงเงินงบประมาณ 1.659 ล้านบาท ดำเนินการโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.