ขอนแก่นโมเดล (Khonkaen Model)
เกษตรแปลงใหญ่ (ด้านปศุสัตว์) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันการผลิตสินค้าเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูงทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และต้นทุนการผลิตที่สูง ทําให้เกษตรกรรายย่อยประสบปัญหาในการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตร ตลอดจนโอกาสการเข้าถึงข้อมูลแหล่งทุน ทรัพยากรและการตลาดได้น้อย และจากการที่เกษตรกรรายย่อยต่างคนต่างผลิต ทําให้ยากต่อการจัดการผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีนโยบายในเรื่องการจัดทําแปลงการเกษตรขนาดใหญ่โดยให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่มและรวมพื้นที่การผลิตเป็นแปลงขนาดใหญ่ ที่มีผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้บริหารจัดการแปลง ตั้งแต่การวางแผนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรมีความสามารถในการจัดการผลิตสินค้าเกษตรจนถึงการตลาดที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่ การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เป็นการส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่เป็นหลักในการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้จัดการในพื้นที่เป็นผู้บริหารจัดการทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน และในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้กรุณามาเป็นประธานเปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อเทิดพระเกียรติ(ระดับประเทศ) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(น.สพ.ธนิตย์ อเนกวิทย์) ,อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร(นายโอฬาร พิทักษ์) ,รองอธิบดีกรมปศุสัตว์(น.สพ.สรวิช ธานีโต),ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น(นายกำธร ถาวรสถิตย์) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นทั้งจากจังหวัดขอนแก่นและจากอำเภอชุมแพให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยมีประชาชนมารับบริการ จำนวน 3,000 ราย ซึ่งฟาร์มโคเนื้อ พี.เจ.ฟาร์ม (P.J.Farm) ตั้งอยู่ที่ บ.ขามป้อม ม.4 ,บ.โป่งเอียด ม.11 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มีนางประนอม วอร์เบอร์ตัน และนายจอห์น วอร์เบอร์ตัน เป็นเจ้าของฟาร์ม มีนายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย ปศุสัตว์อำเภอชุมแพ เป็นผู้จัดการเกษตรแปลง เริ่มเลี้ยงโคครั้งแรกเมื่อ เดือน ตุลาคม 2550 โดยปัจจุบัน มีโคเนื้อ 314 ตัว , แม่พันธุ์ 81 ตัว , พ่อพันธุ์ 1 ตัว ,แปลงหญ้าเนเปียร์ 131 ไร่ ,แปลงหญ้ากินนีสีม่วง 33 ไร่ , แปลงหญ้าแพงโกล่า 7 ไร่ โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ เมื่อ 8 กรกฎาคม 2556 ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อ 20 มิถุนายน 2559 และได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ(มาตรฐานฟาร์ม)เมื่อ 5 กรกฎาคม 2559 ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่าย 50 ราย โคเนื้อ 783 ตัว โดยปศุสัตว์อำเภอชุมแพ กล่าวว่า ได้มีการแปลง “นโยบาย” ของ ฯพณฯ รมว.กษ. ไปสู่การปฏิบัติ และได้นำ Agri Map มาต่อยอดในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้มีกลยุทธ์ในการผลิตโคเนื้อ ดังนี้ คือ ด้านการลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ 1.) ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ 2.) การทำอาหารสัตว์ผสมเสร็จ (TMR) 3.) การเก็บสำรองฟางข้าวเป็นอาหารโค 4.)การทำหญ้าหมักอาหารสัตว์ และ5.) ใช้การผสมเทียมโค แทนการใช้พ่อพันธุ์โค ด้านการเพิ่มผลผลิต ได้แก่ 1.)การคัดเลือกพันธุ์โคที่ดี 2.)การป้องกันกำจัดโรคสัตว์ 3.)การทำและใช้แร่ธาตุอาหารเสริมโค 4.)การผสมเทียมโคโดยใช้น้ำเชื้อพันธุ์ดี และ5.)การจัดการฟาร์มที่ดี ด้าน การตลาด ไ ด้แก่ 1.)ตลาดนัดค้าสัตว์ภายในจังหวัดขอนแก่น 2.)พ่อค้ารายย่อยในจังหวัดขอนแก่น 3.)พ่อค้ารายใหญ่ต่างจังหวัด 4.)สหกรณ์โคเนื้อต่างจังหวัด และ 5.)มีตลาดรองรับทั้ง ระดับล่าง/กลาง/สูง ด้าน การบริหารจัดการ ได้แก่ 1.)มีผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการแปลง 2.)กลุ่มขอรับการสนับสนุนจากท้องถิ่น 3.)กลุ่มรวมกันซื้อ 4.)กลุ่มรวมกันผลิต และ5.)กลุ่มรวมกันขาย โดย ฯพณฯ รมว.กษ.ได้ให้ความสำคัญและสนใจ รวมทั้งชื่นชมในการทำงานของปศุสัตว์อำเภอชุมแพ รวมทั้งได้สั่งการณ์ให้เข้มงวดไม่ให้ใช้สารเร่งเนื้อแดง และให้มีการต่อยอดให้ทำปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อรองรับตลาดระดับสูงต่อไป.

 

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.