วันที่ 25 ธ.ค.64 กิจกรรมของ
ส.ส.สิงหภณ ดีนาง(ทนายกี้) ได้
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในฐานะ กมธ.
การกฎหมาย การยุติธรรม และ
สิทธมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร์
โดยมีท่านนายอำเภอชุมแพ และ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกับผู้นำ
ชุมชน ต.โนนหัน ต.โนนสะอาด
นายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน
ให้การต้อนรับ ณ สนง.เทศบาล
ตำบลโนนหัน ครับ
วันที่ 26 ธ.ค. เป็นประธานจัดงาน
โครงการสัมมนา เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไปและ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาไทย ในฐานะ กมธ.
กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิ
มนุษย์ชนสภาผู้แทนราษฎร์ โดย
มีท่านนายอำเภอชุมแพ เป็นผู้
กล่าวต้อนรับ และมีพี่น้องชาว
อ.ส.ม ประมาณ 600 คน ร่วม
สัมมนา ในครี้งนี่ ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.