ปลูกป่าชายเลน ตามโครงการผืนป่าอาเซียน เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนระนอง สู่มรดกโลก

เมื่อ 21 มิ.ย.61
พลตรี กฤษดา พงษ์สามารถ
ผู้บัญชาการกำลังเทพสตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีปลูกป่าชายเลน ตามโครงการผืนป่าอาเซียน เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนระนอง สู่มรดกโลก ประจำปี 2561 โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่ บ้านล่าง ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง เนื้อที่จำนวน 40 ไร่ พันธ์ุกล้าไม้ จำนวน 28,000 ต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน จากส่วนราชราขการ ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน พี่น้องประชาชน ผู้นำศาสนาพุทธและอิสลาม และประชาชนในพื้นที่ประเทศไทยและชาวเมียนมา นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 500 คน ในการร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสำคัญในการอนุรักษ์ผืนป่าตามแนวชายแดน โดยดูแลรักษา/ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ ส่งผลดีต่อระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เสมือนเป็นห่วงโซ่อาหาร และปอดแห่งภูมิภาค และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวชายแดนให้ดีขึ้น ตามนโยบายรัฐบาลและกองทัพบก อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของชุมชนตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา และสนับสนุนจังหวัดระนองในการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ พัฒนานำไปสู่การเป็นมรดกโลก ต่อไป