กาฬสินธุ์ – กกต.สอย 5 ผู้สมัครตัดสิทธิ ลงเลือกตั้ง มี “ประภาส” ตัวเต็งสส.เขต5 ชาติไทยพัฒนา อยู่ด้วย

กกต.กาฬสินธุ์ ชงตัดสิทธิผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต 5 คน จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 75 คน หนึ่งในนั้นมี  “แอสป้า” ประภาส ยงคะวิสัย จากพรรคชาติไทยพัฒนา ผู้สมัครตัวเต็ง เขต 5  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตาม พ.ร.ป.ส.ส. 2566

วันที่ 17 เมษายน 2566 ที่สำนักงาน กกต.ประจำ จ.กาฬสินธุ์ นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการ กกต.ประจำ จ.กาฬสินธุ์ ได้เปิดเผยข้อมูล ภายหลังตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต จำนวน 6 เขตเลือกตั้ง โดยระบุว่ามีจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 75 คน ไม่รับสมัครจำนวน 5 คน ซึ่ง 1 ใน นั้นมี “แอสป้า” นายประภาส ยงคะวิสัย ผู้สมัครจากพรรคชาติไทยพัฒนา ตัวเต็ง เขต 5

นายสุรพงษ์กล่าวว่า ในส่วนของการสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ทั้ง 5 เขตนั้น กกต.กาฬสินธุ์ได้รายงานข้อมูลการไม่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  5 คน จาก 3 เขตเลือกตั้ง คือเขต 1 จำนวน 1 คน, เขต 4 จำนวน 1 คน, เขต 5 จำนวน 2 คน และเขต 6 จำนวน 1 คน ประกอบด้วยเขต 1 นายประพันธ์ พบูประภาพ จากพรรคประชากรไทย เขต 4 นายชูถิ่น สำราญเจือ  จากพรรคประชากรไทย, เขต 5 นายประภาส ยงคะวิสัย จากพรรคชาติไทยพัฒนา และนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์  จากพรรคประชากรไทย, เขต 6 นายกิตติศักดิ์ ช่อมะลิ จากพรรคประชากรไทย ทั้งนี้ กกต.ได้พิจารณาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 47 ยกเว้นนายประภาส ยงคะวิสัย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.ป.ส.ส.2566 มาตรา 42 (10) เคยถูกสั่งพ้นจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

ทั้งนี้ หากผู้สมัครทั้ง 5 คนเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือต้องการสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้สมัครลงเลือกตั้ง ส.ส. สามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือวันประกาศรายชื่อผู้สมัครแล้วแต่กรณี ตามมาตรา 49 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่รอผลการพิจารณาจากศาล ผู้สมัครทั้ง 5 คนดังกล่าว จะไม่สามารถหาเสียงใดๆได้ ในขณะที่ศาลจะแจ้งผลการพิจารณาอย่างช้าก่อนวันเลือกตั้ง 3 วัน

ที่มา : https://www.esandailyonline.com