อำเภอวารินชำราบ ทำพิธี “หล่อเทียนหลอมใจ ไทวาริน” เฉลิมฉลองอำเภอวารินชำราบ ครบ ๑๑๐ ปี

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอ วารินชำราบ พร้อมด้วย นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ คณะกรรมการ วัดผาสุการาม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนชาวอำเภอวารินชำราบ ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันประกอบพิธี “หล่อเทียนหลอมใจ ไทวาริน” เฉลิมฉลองอำเภอวารินชำราบ ครบ ๑๑๐ ปี ณ โฮงพญาเทียน วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมในพิธีประกอบด้วยการเทเทียนในเบ้าพิมพ์ “พญาเทียน” สำหรับทำต้นเทียนพรรษา ในนามอำเภอวารินชำราบส่งเข้าประกวดในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ หลอมเทียนสำหรับทุกตำบล ตำบลละ ๑ เล่ม รวม ๑๖ เล่ม และมีกิจกรรมฟ้อนรำ “หลอมรวมใจไทวาริน” ในเพลงอุบลราชธานี และเพลงของดีศรีเมืองอุบล โดยนางรำจากทุกเทศบาล ทุกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน รวมประมาณ ๕๐๐ คน
ทั้งนี้การจัดพิธี “หล่อเทียนหลอมใจ ไทวาริน” เฉลิมฉลองอำเภอวารินชำราบ ครบ ๑๑๐ ปี เป็นการร่วมมือของทุกภาคส่วนในอำเภอวารินชำราบ โดยการนำของ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดีสมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานีเขต1อำเภอวารินชำราบ คณะกรรมการวัดผาสุการาม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นางรำหลอมรวมใจไทวาริน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอวารินชำราบทุกภาคส่วน ถือเป็น การสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอวารินชำราบ ตั้งแต่จัดตั้งอำเภอวารินชำราบ มาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา ๑๑๐ ปี เพราะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอวารินชำราบที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ ทุกท่านจะได้เทเทียนหลอม “พญาเทียน”และเทียนสำหรับตำบลๆ ละ ๑ เล่ม รวม ๑๖ เล่ม โดยต้นเทียน “พญาเทียน” จะได้จัดทำเป็นต้นเทียนพรรษาในนามอำเภอวารินชำราบส่งเข้าประกวดในงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และเทียนสำหรับตำบลๆ ละ ๑ เล่ม จะมอบให้นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนร่วมกันนำไปประกอบพิธีถวายวัดเจ้าคณะตำบล ทุกตำบล ในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และแสงสว่างจากการจุดเทียนเปรียบเสมือน แสงธรรม แสงสว่างแห่งปัญญา และแสงทองแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอวารินชำราบได้หลอมรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมหนึ่งในการหลอมรวมใจพี่น้องชาวอำเภอวารินชำราบจาก ๑ เทศบาลเมือง ๗ เทศบาลตำบล ๙ องค์การบริหารส่วนตำบล ๑๖ ตำบล ๑๙๒ หมู่บ้าน ๒๘ ชุมชน ประชากรรวมทั้งสิ้น ๑๖๒,๕๘๓ คน ให้เป็นหนึ่งเดียวและจะได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเฉลิมฉลองอำเภอวารินชำราบ ครบ ๑๑๐ ปี หลอมรวมใจพี่น้องชาวอำเภอวารินชำราบเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันพัฒนาอำเภอวารินชำราบ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง สุข สงบ ร่มเย็น และมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ ของรัฐบาลต่อไป

ข้อมูล/ภาพ
ศุภชัย นามแก้ว
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.