วันที่ 14 ตุลาคม 64
ภายหลังกลับจากประชุม กมธ.
ที่ กรุงเทพ ส.ส.สิงหาคม(ทนายกี้)
ได้ปฎิบัติภาระกิจ ดังนี้
เวลา 09.00น ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน
ใหกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
อสม.และพี่น้องประชาชนชาว
ตำบลนาเพียง ที่มารับการฉีดวัคซีน ณ เทศบาลตำบลนาเพียง
จำนวน 1,100 คน โดยมีนายก
เทศมนตรีตำบลนาเพียงให้การ
ต้อนรับ ครับ
เวลา 10.30-17.00น ลงพื้นที่และ
พบปะเยียมเยือนรับทราบปัญหา
ความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชน บ้านสว่างวารี,บ้านศรี
มงคล,บ้านกุดชุมแพ, เพือนำเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป
เวลา 18.30 น เป็นเจ้าภาพร่วมสวดอภิธรรม นางกุลทรัพย์ รัตติ
ไชยศักดิ์ พี่สาวท่านสมศักดิ์ จัง
ตระกูล ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น
ณ มุลนิธิชุมแพการกุศล ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.