พ่อเมืองดอกลำดวน ผนึกกำลัง มรภ.ศรีสะเกษ-อปท. ลงนาม MOU –โชว์ผลงานนวัตกรรมแก้จน “วัฒนา โมเดล”

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดแสดงผลงานนวัตกรรมแก้จน คนศรีสะเกษ และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การใช้ฐานข้อมูล Big Data ระหว่าง มรภ.ศรีสะเกษ กับ อปท.ตำบล 15 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมี รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ หัวหน้าโครงการวิจัย นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนผู้สนับสนุนทุนวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 15 แห่ง ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

ผศ.ดร.สหัสา กล่าวว่า มรภ.ศรีสะเกษ ได้ตระหนักถึงบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หนึ่งในพันธกิจที่สำคัญ คือ การวิจัยและสร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ และวาระการขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ บนเส้นทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน (10 agenda) ในปีงบประมาณ 2563-2565 และมหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีจังหวัดศรีสะเกษ” จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และได้รับความร่วมมือจาก ทุกหน่วยงานในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานชลประธาน องค์การบริหารส่วนตำบล 15 แห่ง ในพื้นที่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกโครงการ

ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคล้องกับวาระจังหวัด ในด้านผู้ด้อยโอกาส ในปีงบประมาณ 2564 ปีที่ 2 ของการทำวิจัย มีพื้นที่เป้าหมายการวิจัย คือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนให้เป็นโมเดลแก้จน (OM) มีการดำเนินการใน 4 โครงการ ได้แก่ การปลูกและแปรรูปผักกะแยง ผักพื้นถิ่น มีกลิ่นเฉพาะตัว เป็นเครื่องปรุงอาหาร อัตลักษณ์ของคนอีสาน การเลี้ยงและการแปรรูปจิ้งหรีดผง สัตว์เศรษฐกิจ แหล่งโปรตีนที่สำคัญ เลี้ยงง่าย โตเร็ว และผ้าทอศรีลำดวนลายดอกลำดวน ดอกไม้ประจำ จ.ศรีสะเกษ และแนวทางการจัดตั้งกองทุนน้ำยั่งยืน เพื่อสวัสดิการครัวเรือนคนจน ตำบลนำร่อง เพื่อยกระดับรายได้ของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานการวิจัยผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะและแสดงศักยภาพการแก้ไขปัญหาความยากจนของพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่อนำเสนอ “Wattana Model” แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับตำบลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ อีกทั้งยังเพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการแก้ไขปัญหาความยากจน จ.ศรีสะเกษ ในการร่วมพัฒนาและร่วมใช้งานระบบฐานข้อมูล Big Data มรภ.ศรีสะเกษ เพื่อร่วมจัดเก็บ บันทึกข้อมูล ส่งต่อความช่วยเหลือ กลุ่มคนจน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ รายงาน

ที่มา : https://www.esandailyonline.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *