ครบรอบ ๑๑ ปี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน)


 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( กอ.รมน.) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงาน เพื่อต่อต้านภัยคุกคามที่มุ่งทำลายผลประโยชน์ และ ความมั่นคงของชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( ผอ.รมน. ) โดยตำแหน่ง
  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( กอ.รมน.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กร หลักในการบูรณาการ อำนวยการ และ กำกับดูแลการปฎิบัติงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ เพื่อการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ ที่จะต้องเทิดทูน พิทักษ์ และ รักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ โดยให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ และสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการน้อมนำแนวทาง พระราชทาน “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา “ และ “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ เป็นหลักในการดำเนินงาน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( กอ.รมน.) จึงกำหนด ให้ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

   วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา...รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้มาร่วมงานและบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( กอ.รมน.) ครบรอบ ๑๑ ปี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ในฐานะ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประธานในพิธีงานครั้งนี้
พร้อมชมภาพและบรรยากาศพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมมาฟังคำสัมภาษณ์
พลตรี ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการ

Cr..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *